E drejta për siguri

Konventa e të Drejtave të Studentëve, Nenet 7-8


7 - Kolegji ESLG është i detyruar të mbajë kushte të sigurta dhe të përshtatshme të të mësuarit dhe studimit.


8 - Kolegji ESLG është i detyruar të sigurojë që të merren masa adekuate për të mbrojtur sigurinë e studentëve në pronën e Kolegjit.

 

Kodi i Etikës për Studentët, Neni 4.1, Paragrafi 14.1 Sjellja e pahijshme i përket një prej kategorive të mëposhtme:


1. Sjellja që shkakton lëndime personale, ofendime ose shqetësime për një person tjetër, ose që shkakton dëmtim të pasurisë dhe rendit të Kolegjit brenda dhe jashtë ambienteve të Kolegjit;

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...