E drejta për informim për ndihmë financiare

Konventa e të Drejtave të Studentëve, Nenet 16-17


16 - Kolegji ESLG është i detyruar t'u sigurojë studentëve informacionin përkatës në dispozicion në lidhje me ndihmën financiare të ofruar nga organet e financimit publik dhe privat për ndjekjen e arsimit të lartë.

17 - Studentët do të kenë qasje të barabartë në fondet jokonkurruese për të cilat janë të pranueshëm, dhe kriteret për pranueshmëri nuk do të jenë arbitrare; aplikimet në Kolegj për një financim të tillë duhet të marrin një vlerësim të drejtë dhe të paanshëm.

Skemat e financimit rregullohen nga Rregullorja për Ndihmën Financiare dhe Bursat e Kolegjit ESLG.

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...