E drejta për ankesë akademike

E drejta për ankesa akademike

Hapat për ankesën akademike përshkruhen më poshtë:

1. Studenti paraqet ankesën së pari te bartësi i kursit;
2. Nëse studenti nuk është i kënaqur me zgjidhjen e ankesës nga mbajtësi i kursit, ai / ajo ka të drejtë të drejtojë ankesat e tij / saj tek Shefi i Departamentit;

3. Nëse shefi i departamentit nuk i ofron studentit zgjidhje të kënaqshme, ai / ajo ka të drejtë t'ia drejtojë ankesat e tij / saj Prodekanit të Çështjeve Akademike në Fakultetin në të cilin studion;

4. Nëse Zëvendësdekani nuk është në gjendje të zgjidhë ankesat e studentit, çështja i drejtohet më tej Dekanit të Fakultetit;

5. Nëse problemi vazhdon ende, çështja i drejtohet Kryesuesit të Komisionit të Ankesave Akademike të Fakultetit;

6. Kryesuesi i Komisionit Akademik të Ankesave të Fakultetit kontakton më tej Komisionin dhe të paditurin;

7. Pala e paditur ka të drejtë të përgjigjet brenda 15 ditëve;

8. Komisioni i Fakultetit për Ankesat Akademike takon dhe fton secilën palë të bëjë argumente verbale dhe zhvillon një seancë dëgjimore dhe parashtresat e marra me shkrim;

9. Komiteti i Fakultetit sjell vendimin, i cili u komunikohet palëve;

10. Nëse ankuesi nuk është i kënaqur, ai / ajo ka të drejtë të bëjë një apel në Komitetin e Kolegjit të Ankesave Akademike;

11. Komiteti i Ankesave Akademike të Kolegjit ka të drejtë të zhvillojë seancën dëgjimore brenda 30 ditëve;

12. Komiteti i Kolegjit të Ankesave Akademike sjell vendimin për të mbështetur, ndryshuar ose refuzuar vendimin e Komisionit të Ankesave Akademike të Fakultetit;

13. Këshillohen profesori dhe Zyra e Çështjeve të Studentëve dhe çështja është e mbyllur.

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...