Profili hulumtues

Hulumtimi i Kolegjit ESLG është i fokusuar në fushat si në vijim hulumtuese:

 

•    Menaxhimi i objekteve;
•    Menaxhimi i energjisë;
•    Ndërtimi i qëndrueshëm;
•    Arkitektura e qëndrueshme;
•    Infrastruktura sociale;
•    Studimet interdisciplinare të paluajtshmërisë;
•    Mjedisi i jetuar;
•    Blockchain në paluajtshmëri;
•    Qëndrueshmëria dhe mbrojtja e mjedisit;
•   Tregjet e paluajtshmërive dhe tregtueshmëria e paluajtshmërive;
•    Studimet e banimit dhe urbane;
•    Aplikueshmëria dhe realizueshmëria financiare e teknologjive të avansuara të materialeve ndërtimore në ndërtesat e Kosovës;
•    Teknologjitë e mbështjellësve me energji të ulët të përshtatura për klimën e Kosovës;
•    Standardet e regjistrimit të paluajtshmërive;
•    Zhvillimi i legjislacionit vendor dhe ndërkombëtar në fushën e menaxhimit të paluajtshmërive dhe ndërtimit;
•       E drejta evropiane e tregut të brendshëm;
•       E drejta evropiane e pronës intelektuale;
•       E drejta evropiane e konkurrencës;


Hulumtuesit e cilësisë së lartë

 

ESLG do të zgjedh hulumtuesit më të talentuar nga tërë rajoni për të punuar në ESLG. Mirëpo hulumtimi i cilësisë së lartë nuk ka të bëjë vetëm me gjetjen e njerëve më të mirë në hulumtim - por ka të bëjë me nxjerrjen e më të mirës nga hulumtuesit. Kolegji ESLG synon të krijojë një mjedis hulumtues i cili është stimulues, inovativ dhe dinamik.

Portfolio hulumtuese

 

Kolegji ESLG është i përfshirë në një sërë projektesh ndërkombëtare dhe vendore hulumtuese:

 

- Projekti Ndërtesat e Qëndrueshme Efiçiente të Energjisë/Programi HERD, implementuar nga Kolegji ESLG dhe Universiteti Norvegjez për Shkencë dhe Teknologji (NTNU);

- Projekti OSCAR: VALUE FOR OWNERS AND END-USERS OF PROPERTY, me partnerët impelementues NTNU, EVRO-PF dhe NTNU;

- Studimi i Tregut të Paluajtshmërive i Kosovës i impementuar nga Kolegji ESLG dhe Kosovo Realty Group;Nëpërmjet të këtyre projekteve Kolegji ESLG është bërë pioner në fushën e hulumtimit në fushën e qëndrueshmërisë, menaxhimit të ndërtesave dhe paluajtshmërive.

 

Disa nga publikimet hulumtuese të realizuara si pjesë e projektit SEEB/Programi HERD janë paraqitur mëposhtë:

 

- HOXHA, Visar, HAUGEN, Tore, and BJÖRBERG, SVEIN, and TEMELJOTOV-SALAJ, Alenka, Developing sustainable energy efficient buildings – A transnational knowledge transfer experience between Norway and Kosovo, Studies in Higher Education, 2020, Vol 45 (2), pp. 390-402  https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1534094


- HOXHA, Visar, HAUGEN, Tore, and BJÖRBERG, SVEIN. Measuring perception about sustainability of building materials in Kosovo. Facilities, ISSN 0263-2772. 2017, Vol 35 (7/8), pp. 436-461- PALLASKA, Elvida, HAUGEN, Tore, HOXHA, Visar, FINOCHIARO, Luca and SALAJ-TEMELJOTOV, Alenka, Sustainability by improving energy efficiency in traditional housing in Kosovo, Journal of Science, Humanities and Arts, 2018, Vol 5 (5), pp. 1-16- HOXHA, Visar, and SHALA, Fjolla, "The benefits and challenges of sustainable buildings in Prishtina, Kosovo", Facilities , 2019, Vol. 37 No. 13/14, pp. 1118-1152. https://doi.org/10.1108/F-08-2018-0097   

 

 

Fjalimi i rektorit

Të nderuar studentë, të nderuar kolegë!

Është kënaqësi e imja që t’ju prezentojë idenë e krijimit të një institucioni të ri akademik në Prishtinë, Kolegji ESLG. më shumë...

Welcome to

Komentimi profesional i studimit COVID-19 dhe paluajtshmërive

Kolegji ESLG shërbeu si komentues profesional i studimitmë shumë...

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU publikohet...më shumë...

Sukseset e Kolegjit ESLG në hulumtim vazhdojnë

Punimi më i ri i profesorit të Kolegjit ESLG pjesë e UBT-së Dr. Visar Hoxha me...më shumë...