Profili hulumtues

Hulumtimi i Kolegjit ESLG është i fokusuar në fushat si në vijim hulumtuese:

 

•    Menaxhimi i objekteve;
•    Menaxhimi i energjisë;
•    Ndërtimi i qëndrueshëm;
•    Arkitektura e qëndrueshme;
•    Infrastruktura sociale;
•    Studimet interdisciplinare të paluajtshmërisë;
•    Mjedisi i jetuar;
•    Blockchain në paluajtshmëri;
•    Qëndrueshmëria dhe mbrojtja e mjedisit;
•   Tregjet e paluajtshmërive dhe tregtueshmëria e paluajtshmërive;
•    Studimet e banimit dhe urbane;
•    Aplikueshmëria dhe realizueshmëria financiare e teknologjive të avansuara të materialeve ndërtimore në ndërtesat e Kosovës;
•    Teknologjitë e mbështjellësve me energji të ulët të përshtatura për klimën e Kosovës;
•    Standardet e regjistrimit të paluajtshmërive;
•    Zhvillimi i legjislacionit vendor dhe ndërkombëtar në fushën e menaxhimit të paluajtshmërive dhe ndërtimit;
•       E drejta evropiane e tregut të brendshëm;
•       E drejta evropiane e pronës intelektuale;
•      Ekonomia e gjelbërt dhe rrethore;

•       Financimi i qëndrueshëm;

 

Strategjinë hulumtuese të Kolegjit ESLG mund t'a gjeni këtu.


Hulumtuesit e cilësisë së lartë

 

ESLG do të zgjedh hulumtuesit më të talentuar nga tërë rajoni për të punuar në ESLG. Mirëpo hulumtimi i cilësisë së lartë nuk ka të bëjë vetëm me gjetjen e njerëve më të mirë në hulumtim - por ka të bëjë me nxjerrjen e më të mirës nga hulumtuesit. Kolegji ESLG synon të krijojë një mjedis hulumtues i cili është stimulues, inovativ dhe dinamik.

Portfolio hulumtuese

 

Kolegji ESLG është i përfshirë në një sërë projektesh ndërkombëtare dhe vendore hulumtuese:

 

- Projekti Ndërtesat e Qëndrueshme Efiçiente të Energjisë/Programi HERD, implementuar nga Kolegji ESLG dhe Universiteti Norvegjez për Shkencë dhe Teknologji (NTNU);

- Projekti OSCAR: VALUE FOR OWNERS AND END-USERS OF PROPERTY, me partnerët impelementues NTNU, EVRO-PF dhe NTNU;

- Studimi i Tregut të Paluajtshmërive i Kosovës i impementuar nga Kolegji ESLG dhe Kosovo Realty Group;Nëpërmjet të këtyre projekteve Kolegji ESLG është bërë pioner në fushën e hulumtimit në fushën e qëndrueshmërisë, menaxhimit të ndërtesave dhe paluajtshmërive.

 

Disa nga publikimet hulumtuese të realizuara si pjesë e projektit SEEB/Programi HERD janë paraqitur mëposhtë:

 

- HOXHA, Visar, HAUGEN, Tore, and BJÖRBERG, SVEIN, and TEMELJOTOV-SALAJ, Alenka, Developing sustainable energy efficient buildings – A transnational knowledge transfer experience between Norway and Kosovo, Studies in Higher Education, 2020, Vol 45 (2), pp. 390-402  https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1534094


- HOXHA, Visar, HAUGEN, Tore, and BJÖRBERG, SVEIN. Measuring perception about sustainability of building materials in Kosovo. Facilities, ISSN 0263-2772. 2017, Vol 35 (7/8), pp. 436-461- PALLASKA, Elvida, HAUGEN, Tore, HOXHA, Visar, FINOCHIARO, Luca and SALAJ-TEMELJOTOV, Alenka, Sustainability by improving energy efficiency in traditional housing in Kosovo, Journal of Science, Humanities and Arts, 2018, Vol 5 (5), pp. 1-16- HOXHA, Visar, and SHALA, Fjolla, "The benefits and challenges of sustainable buildings in Prishtina, Kosovo", Facilities , 2019, Vol. 37 No. 13/14, pp. 1118-1152. https://doi.org/10.1108/F-08-2018-0097   

 

MËSIMDHËNIA E BAZUAR NË KËRKIM NE NIVEL MASTER

 

Hulumtimi është një koncept kritik që është përfshirë në kurrikulën e programit Master i Arteve në Menaxhimin e Pasurive të Paluajtshme dhe Infrastrukturës. Kërkimi në këtë kontekst i referohet hetimit sistematik të çështjeve të menaxhimit të pasurive të paluajtshme dhe infrastrukturës duke përdorur metoda dhe qasje shkencore.


Në kontekstin e kurrikulës, kërkimi është inkorporuar në disa mënyra. Së pari, studentët njihen me metodat dhe qasjet e kërkimit, duke përfshirë mbledhjen, analizën dhe interpretimin e të dhënave. Ata mësohen se si të hartojnë projekte kërkimore, si të mbledhin dhe analizojnë të dhënat dhe si të paraqesin gjetjet e tyre.


Së dyti, hulumtimi përfshihet në kurrikulë përmes përdorimit të rasteve studimore dhe problemeve të botës reale. Studentët janë të ekspozuar ndaj çështjeve të menaxhimit të pasurive të paluajtshme dhe infrastrukturës dhe mësohen se si të aplikojnë metoda kërkimore për të zgjidhur këto probleme.


Së treti, studentët inkurajohen të kryejnë projektet e tyre kërkimore si pjesë e kurrikulës. Kjo mund të përfshijë kryerjen e kërkimit mbi një çështje specifike të menaxhimit të pasurive të paluajtshme ose infrastrukturës, mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe paraqitjen e gjetjeve të tyre në formën e një punimi ose projekti kërkimor.


Duke përfshirë kërkimin në kurrikul, programi Master i Arteve në Menaxhimin e Pasurive të Paluajtshme dhe Infrastrukturës synon të zhvillojë aftësitë kërkimore të studentëve dhe t'i pajisë ata me mjetet dhe njohuritë e nevojshme për të zgjidhur problemet e botës reale në fushën e pasurive të paluajtshme dhe infrastrukturës. menaxhimit.

 

Si realizohet mësimdhënia e bazuar në kërkime në nivelin master?

 

Përcaktimi i objektivave të kërkimit: Hapi i parë është përcaktimi i objektivave të kërkimit për kurrikulën. Kjo mund të përfshijë zhvillimin e aftësive kërkimore të studentëve, ekspozimin e tyre ndaj problemeve kërkimore të botës reale në industrinë e pasurive të paluajtshme dhe ndihmën e tyre për të aplikuar metoda kërkimore për çështjet e menaxhimit të pasurive të paluajtshme. Objektivat kërkimore të programit përputhen me objektivat kërkimore të institucionit dhe hartohen në konsultim me industrinë. Objektivat e kërkimit janë përcaktuar në fushën e qëndrueshmërisë në menaxhimin e pasurive të paluajtshme.


Identifikimi i temave relevante kërkimore: Menaxhimi i programit identifikon temat përkatëse kërkimore që janë të rëndësishme për industrinë e pasurive të paluajtshme. Kjo mund të përfshijë tema të tilla si vlerësimi i pronës, analiza e tregut, analiza e investimeve, ligji i pasurive të paluajtshme dhe zhvillimi i qëndrueshëm. Analiza e tregut bëhet përmes hulumtimit të kontratave në partneritete të përbashkëta me industrinë, ndërsa tema të tjera relevante kërkimore janë identifikuar në konsultimin me Komitetin e Kërkimit dhe Publikimit të Kolegjit ESLG.

 

Hartimi i lëndëve të orientuara nga kërkimi: Kurset janë të dizajnuara në atë mënyrë që ato janë të orientuara drejt kërkimit. Kjo përfshin kurse të tilla si metodat e kërkimit në pasuri të paluajtshme, teknikat sasiore në investimet në pasuri të paluajtshme dhe menaxhimin e projekteve kërkimore. Këto kurse duhet t'u ofrojnë studentëve aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të kryer kërkime dhe për të zhvilluar një projekt kërkimor. Të gjitha kurset kanë një komponent të fortë kërkimor që është i pranishëm ose nëpërmjet përdorimit të rasteve studimore dhe problemeve të botës reale si metodë studimi ose ekzaminimeve të studimit të rastit si vlerësim. Studentët inkurajohen të kryejnë projektet e tyre kërkimore si pjesë e kurrikulës, e cila ka rreth 40% peshë në planprogramet e lëndëve dhe zëvendëson provimin klasik dhe vlerësimin përmbledhës.


Inkorporimi i projekteve kërkimore në kurrikulë: Përfshirja e projekteve kërkimore në kurrikulë është krijuar për t'u dhënë studentëve një mundësi për të zbatuar aftësitë kërkimore që kanë mësuar në klasë. Këto projekte mund të përfshijnë studime të rasteve, analiza të tregut dhe dokumente kërkimore. Studimet e rasteve nga industria, analizat e tregut të bëra individualisht në program dhe projektet kërkimore të profesorëve bëhen metoda studimi dhe mjete vlerësimi në çdo kurs.


Sigurimi i qasjes në burimet kërkimore: Ofroni studentëve akses në burimet kërkimore, duke përfshirë revistat akademike, bazat e të dhënave dhe qendrat kërkimore. Kjo do t'i ndihmojë studentët të kryejnë kërkime dhe të qëndrojnë të përditësuar me kërkimet më të fundit në këtë fushë. Studentët Master gëzojnë akses në bazat e të dhënave si SAGE, Springer, EBSCO.
Inkurajimi i bashkëpunimit dhe rrjetëzimit: Inkurajoni bashkëpunimin dhe rrjetëzimin midis studentëve dhe anëtarëve të fakultetit. Kjo mund të përfshijë organizimin e punëtorive kërkimore, ftimin e folësve të ftuar dhe lehtësimin e bashkëpunimeve kërkimore midis studentëve dhe anëtarëve të fakultetit.


Ofrimi i komenteve dhe vlerësimi: Ofrimi i komenteve dhe vlerësimi i projekteve kërkimore i ndihmon studentët të përmirësojnë aftësitë e tyre kërkimore. Kjo përfshin rishikimin e fakultetit dhe reagimet nga profesionistët e industrisë.

 

 

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...