Organizimi i hulumtimit

Një nga aktivitetet kryesore të Kolegjit ESLG është hulumtimi në fushën e paluajtshmërive, energjisë dhe drejtësisë. Shumë profesorë ftojnë studentët e tyre të marrin pjesë në hulumtim duke i'u dhënë studentëve mundësi të zgjerojnë horizontet e dijenisë dhe të përjetojnë punën hulumtuese. Në këtë mënyrë studentët zhvillojnë kompetencat shkencore hulumtuese si ato të përgjithshme gjithashtu edhe ato të veçanta.


Hulumtimi kryhet nëpërmjet të Qendrës së brendshme  Hulmtuese:- Qendra për Trasparencë dhe Zhvillim të Qëndrueshëm;

 

 

Siç bën me dije edhe profili hulumtues i Kolegjit ESLG, ESLG-ja synon që të shfrytëzojë studentët sa më shumë si asistentë hulumtues gjatë metodologjisë së saj mësimore të bazuar në hulumtim.

 

Disa nga publikimet e përzgjedhura në revista shkencore me impakt faktorë, që përfshijnë studentët dhe të diplomuarit janë paraqitur mëposhtë: 

 

- HOXHA, Visar, and SHALA, Fjolla, "The benefits and challenges of sustainable buildings in Prishtina, Kosovo", Facilities , 2019, Vol. 37 No. 13/14, pp. 1118-1152. https://doi.org/10.1108/F-08-2018-0097


- HOXHA, Visar and SADIKU, Sara, “Study of factors influencing the decision to adopt the blockchain technology in real estate transactions in Kosovo”, Journal of Property Management, 2019, Vol. 37 No. 5, pp. 684-700, https://doi.org/10.1108/PM-01-2019-0002- HOXHA, Visar and ZEQIRAJ, Emblema, “The impact of Generation Z in the intention to purchase real estate in Kosovo”, Journal of Property Management, 2019, Vol. 38 No. 1, pp. 1-24, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/PM-12-2018-0060/full/html


- HOXHA, Visar, and BLAKAJ, Mendim, The study of factors that influence the apartment prices in the region of city center, Dardania, Ulpiana and Mati in the city of Prishtina, Book of Proceedings of Third Interdisciplinary Research on Real Estate held at Hanze University of Applied Sciences, Research Center for Built Environment, 20-21 September 2018, Groningen, pp. 84-95;

 

Gjithashtu një projekt madhor i cili është realizuar në bashkëpunim me sektorin privat, i cili përfshin studentët e ESLG-së si asistentë hulumtues është:

-  Studimi i Tregut të Paluajtshmërive, 2018, i realizuar në bashkëpunim me Kosovo Realty Group;


 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...