Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLGNr.prot. 1678, të datës 01/07/2022, Kolegji ESLG shpall konkurs përregjistrimin e studentëve për vitin akademik 2022-2023 në programet eakredituara nga Agjencia Kosovare e Akreditimit dhe të licencuar nga MASHT:


1.    Menaxhimi i Patundshmërive dhe Infrastrukturës Bachelor (BA) – 80 vende të studimit;
2.    Menaxhimi i Patundshmërive dhe Infrastrukturës Master (MA) – 80 vende të studimit;


Te drejten e konkurrimit dhe te regjistrimit ne studimet themelore(Baçelor) e kanë të gjithë kandidatët të cilët e kanë perfunduarshkollimin e mesëm të lartë dhe të cilët e kanë përfunduar me suksestestin kombëtar te maturës.


Në rast se ka më shumë aplikantë se që është numri i vendeve të studimit atëherë të drejtën e pranimit në programin baçelor e kanë të gjithëstudentët që plotësojnë kriteret si në vijim:

•    Shkollimi i mesëm i përfunduar me notë mesatare së paku 3.5;
•    Kryerja me sukses e provimit të maturës;

Në rast të numrit të kufizuar të regjistrimeve, Komisioni për çështje të pranimit të studentëve i jep peshën si në vijim kritereve të mëposhtme:

•    Nota mesatare - 70 %;
•    Rezultatet e testit të maturës - 30 %;

Të drejtën e konkurrimit dhe regjistrimit në programin master e kanë tëgjithë kandidatët që kanë kryer me sukses studimet baçelor.

Në rast se ka më shumë aplikantë se që është numri i vendeve të studimit atëherë të drejtën e pranimit në programin master e kanë të gjithëstudentët që plotësojnë kriteret si në vijim:

•    Nota mesatare gjatë studimeve baçelor e barabartë ose më e lartë se 7.5;
•    Nëse kandidati posedon përvojë të punës prej më shumë se 3 vjet nëfushën e kompetencave të programit, atëherë kriteri i notës mesatare dotë revokohet.

 

Studentët mund të aplikojne online permes faqes së internetit:http://www.eukos.org/?page=1,108 ose në mënyre fizike në ambientet eKolegjit ESLG.


Studentët të cilët aplikojnë në studime themelore, i bashkangjesin aplikacionit dokumentet si në vijim:

1. çertifikatën e maturës shtetërore - origjinal ose kopje e notarizuar;
2. Diplomën e shkollës së mesme - origjinal ose kopje e notarizuar;
3. Dëftesat e shkollës së mesme - origjinal ose kopje e notarizuar;
4. Ekstraktin e lindjes dhe
5. Dy fotografi të pasaportës;

Studentët të cilët aplikojnë në programin master, i bashkangjesin aplikacionit dokumentet si në vijim:

1. Diplomën e studimeve themelore - origjinal ose kopje e notarizuar;
2. çertifikatën e notave - origjinal ose kopje e notarizuar;

3. CV-në profesionale
4. Ekstraktin e lindjes dhe
5. Dy fotografi të pasaportës; 

 

 

Vendimin për shpalljen e konkursit mund t'a shihni këtu.

 

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...