Studimet

Me qëllim të krijimit të një koncepti unik didaktik dhe pedagogjik, Kolegji ESLG implementon një qasjë të bazuar në zhvillimin e kompetencave në hartimin dhe zhvillimin e kurrikulave.

 

Rezultatet e mësimnxënies së programeve udhëzojnë zhvillimin e kurrikulës, mësimdhënien dhe metodat e mësimnxënies dhe metodat tjera të vlerësimit. Një sërë metodash ofrojnë mundësi për mësimnxënie aktive me fokus në arritjen e rezultateve të mësimnxënies.

 

Metodat e mësimdhënies janë paraqitur në vijim:

- Mësimi i bazuar në raste të studimit;

- puna ekipore në projekt;

- mësinxënia e bazuar në zgjidhjen e problemeve;

- mësimdhënia e bazuar në hulumtim;

- simulimet;

- aktivitetet interdisiplinare;

- vizitat në vendpunishte të ndërtimit ose projekteve infrastrukturore;

- analiza e gjendjes së ndërtesave.

Procesi i studimeve në Kolegjin ESLG rregullohet me Rregulloren për Studime të Kolegjit ESLG 

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...