Studimet

Me qëllim të krijimit të një koncepti unik didaktik dhe pedagogjik, Kolegji ESLG implementon një qasjë të bazuar në zhvillimin e kompetencave në hartimin dhe zhvillimin e kurrikulave.

 

Rezultatet e mësimnxënies së programeve udhëzojnë zhvillimin e kurrikulës, mësimdhënien dhe metodat e mësimnxënies dhe metodat tjera të vlerësimit. Një sërë metodash ofrojnë mundësi për mësimnxënie aktive me fokus në arritjen e rezultateve të mësimnxënies.

 

Metodat e mësimdhënies janë paraqitur në vijim:

- Mësimi i bazuar në raste të studimit;

- puna ekipore në projekt;

- mësinxënia e bazuar në zgjidhjen e problemeve;

- mësimdhënia e bazuar në hulumtim;

- simulimet;

- aktivitetet interdisiplinare;

- vizitat në vendpunishte të ndërtimit ose projekteve infrastrukturore;

- analiza e gjendjes së ndërtesave.

Procesi i studimeve në Kolegjin ESLG rregullohet me Rregulloren për Studime të Kolegjit ESLG 

 

Fjalimi i rektorit

Të nderuar studentë, të nderuar kolegë!

Është kënaqësi e imja që t’ju prezentojë idenë e krijimit të një institucioni të ri akademik në Prishtinë, Kolegji ESLG. më shumë...

Welcome to

Komentimi profesional i studimit COVID-19 dhe paluajtshmërive

Kolegji ESLG shërbeu si komentues profesional i studimitmë shumë...

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU publikohet...më shumë...

Sukseset e Kolegjit ESLG në hulumtim vazhdojnë

Punimi më i ri i profesorit të Kolegjit ESLG pjesë e UBT-së Dr. Visar Hoxha me...më shumë...