Trajtimi i barabartë

Konventa e të Drejtave të Studentëve, Neni 2


2.1 - Çdo student ka të drejtë në trajtim të barabartë nga Kolegji; kjo e drejtë nuk duhet të cenohet nga diskriminimi i bazuar në etni, racë, ngjyrë, status civil, fe, besim politik, gjuhë, seks, orientim seksual, gjendje shoqërore, moshë, aftësi të kufizuara personale.


2.2 - Një dallim, përjashtim ose preferencë bazuar në aftësinë përkatëse akademike ose fizike ose kualifikimet e kërkuara me mirëbesim konsiderohet jo diskriminuese.

 

Neni 7 i Politikës së Studentëve me Aftësi të Kufizuara

Kolegji ESLG siguron që studentëve me aftësi të kufizuara u ofrohen rregullimet fleksibile dhe të përshtatshme në procesin e studimit për të siguruar pjesëmarrjen e barabartë të kësaj kategorie studentësh në procesin e studimit dhe integrimin në të gjitha procedurat e studimit dhe qeverisjes në Kolegj.

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...