Liria nga keqtrajtimi

Konventa e të Drejtave të Studentëve, Nenet 3-53 - Çdo student ka të drejtën e ruajtjes së dinjitetit të tij dhe të drejtën për t'u mbrojtur nga Kolegji kundër sjelljeve shqetësuese të shfaqura nga një përfaqësues i Kolegjit që vepron në një cilësi zyrtare.


4.1. - Çdo student ka të drejtë të jetë i lirë nga një kërkesë ose përparim seksual i bërë nga një person në një pozicion që t'i ofrojë ose mohojë studentit një avantazh akademik ose ndonjë mundësi që ka të bëjë me statusin e studentit.


4.2. - Çdo student ka të drejtë të jetë i lirë nga hakmarrja ose kërcënimi i hakmarrjes për refuzimin e një kërkese seksuale ose paradhënie kur hakmarrja bëhet ose kërcënohet nga një person në gjendje të ofrojë ose mohojë studentit një avantazh akademik ose ndonjë mundësi që i përket statusit të studentit.


5 - Kolegji ESLG ka një detyrim të sigurojë që të merren vendime administrative, ose veprime të ndërmarra, duke marrë parasysh drejt interesat e njohura dhe legjitime të studentëve.

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...