E drejta për mbrojtjen e të dhënave personale

Konventa e të Drejtave të Studentëve, Nenet 29-31

29 - Informacioni personal nënkupton informacionin në lidhje me një student ose një ish student dhe të regjistruar nga Kolegji nën emrin ose numrin e identifikimit të këtij studenti ose ish studenti.


30 - Çdo student ka të drejtë të konsultohet me çdo rekord të informacionit personal të mbajtur nga Kolegji, me kusht që informacioni i tillë të mos jetë transmetuar ose regjistruar nga Kolegji në rrethana të besimit. Nëse studentit i refuzohet një mundësi për të konsultuar informacione personale, Kolegji do ta informojë studentin për ekzistencën e këtij informacioni dhe për arsyet që parandalojnë zbulimin e tij. Me kërkesë të studentit, Komisioni Akademik i Ankesave mund të përcaktojë nëse arsyet e deklaruara nga Kolegji janë në përputhje me këtë paragraf.


31 - Asnjë informacion personal nuk duhet t'i zbulohet nga Kolegji një pale të tretë në një mënyrë që lejon identifikimin e studentit ose ish studentit përveç nëse zbulimi i tillë kërkohet nga ligji. Me kërkesë të studentit ose ish-studentit, Komisioni Akademik i Ankesave mund të përcaktojë nëse zbulimi është i autorizuar sipas këtij paragrafi.

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...