E drejta për dinjitet

Konventa e të Drejtave të Studentëve, Nenet 1 dhe 3

1 - Çdo student gëzon brenda Kolegjit të gjitha të drejtat dhe liritë e njohura me ligj.

3 - Çdo student ka të drejtën e ruajtjes së dinjitetit të tij ose të saj dhe të drejtën për t'u mbrojtur nga Kolegji kundër sjelljeve shqetësuese të shfaqura nga një përfaqësues i Universitetit që vepron në një cilësi zyrtare.

 

Kodi i Etikës për Studentët, Neni 2.3


Studenti duhet të respektojë integritetin e personalitetit të secilit anëtar të komunitetit të Kolegjit;

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...