Career and Personal Development

Si një institucion i cilësisë superiore i arsimit të lartë, Kolegji ESLG ofron përkrahje për stafin e vet për të arritur qëllimet e tyre personale dhe potencialin e kapacitetit të tyre dhe për të arritur një nivel të lartë të performansës në rolet e tyre si staf akademik, hulumtues, dhe punonjës të administratës.


Politika e Zhvillimit të Karierrës së Kolegjit ESLG përkrah stafin në fillim të karierrës për t'u bërë individë me arritje dhe performansë të lartë të dedikuar në arritjen e qëllimeve afatgjate të karierrës në pajtim me qëllimet e programit/departamentit/fakultetit/institucionit dhe përkrah stafin në fazë të ndërmjetme të karierrës në zhvillimin e tyre personal dhe në qëllimet e rritjes në karierrë.

 

Politika e Zhvillimit të Karierrës së Stafit përkrah anëtarët e stafit për të arritur si në vijim:

 • Identifikojë planin e zhvillimit të karierrës me mentorim të duhur nga kolegët akademik me përvojë dhe administrative
 • Pranojë reagim periodik mbi performansën dhe progresin kundrejt planit të miratuar të zhvillimit të karierrës
 • Përcaktojë një spektër të shkathtësive dhe përvojës mbi të cilat munden të vazhdojnë të rrisin karierrën e tyre të suksesshme dhe të cilat përkrahin arritjen e potencialit të tyre të karierrës.
 • Identifikojë mundësitë për trajnim për të arritur potencialin më të lartë të karierrës dhe qëllimet personale.

Politika e Zhvillimit të Karierrës së Stafit përcakton si në vijim:

 1. Të drejtën për përkrahje për zhvillim të karierrës;
 2. Trajtim dhe përkrahje e barabartë;
 3. Plani individual për zhvillimin e karierrës;
 4. Baraspesha Jetë-Punë për Stafin në fazat e hershme të karierrës;
 5. Rolet dhe përgjegjësitë në kuadër të PZHKS;
 6. Zhvillimi personal;
 7. Përkrahja për zhvillim të karierrës;
 8. Ndihmë e veçantë për stafin që përballet me probleme në zhvillim të karierrës;

Politika e Zhvillimit të Karierrës së Stafit mundet të gjendet këtu.

 

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...