Rishikimi pas mandatit

Rishikimi pas mandatit

Rishikimi pas mandatit është një procedurë e krijuar për të identifikuar mundësitë për zhvillimin e stafit akademik që janë reciprokisht të dobishme për anëtarët e stafit dhe Kolegjin ESLG. Procedura e rishikimit synon të ndihmojë stafin akademik me mandat në përmirësimin e qëllimeve të tyre të performancës në lidhje me qëllimet e tyre të karrierës akademike dhe nevojave të departamenteve dhe institucionale në ESLG.


Rishikimi heton burimet dhe mbështetjen që u nevojiten anëtarëve të stafit akademik në zhvillimin e tyre profesional. Qëllimi i rishikimit është të identifikojë, njohë, shpërblejë dhe përmirësojë zhvillimin profesional të stafit të mandatuar.


Përveç vlerësimit të performancës, çdo anëtar i stafit do të ndërmarrë një vetë-vlerësim të shkurtër çdo 1 vjet dhe një të detajuar të zhvillimit të tij / saj profesional çdo pesë vjet.


Vetëvlerësimi i shkurtët vjetor nuk është objekt i ndonjë vlerësimi të mëtutjeshëm. Vetëvlerësimi i detajuar pas marrjes së mandatit do të shqyrtohet nga Komisioni për Rishikimin e Performansës pas Marrjes së Mandatit, i cili përbëhet nga anëtarët e mëposhtëm: Një anëtar i stafit të Fakultetit ose departamentit ku punon stafi, një përfaqësues i studentëve dhe një vlerësues kolegial i zgjedhur nga vetë anëtari i stafit akademik.


Rishikimi pas mandatit duhet të ketë të paktën një performancë të kënaqshme në tre kategori: mësimdhënie, veprimtari shkencore dhe kontribut në profesion.
 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...