Vlerësimi i performansës

Vlerësimi i performansës

Vlerësimi i performancës së stafit akademik të Kolegjit ESLG rregullohet nga Politika e Vlerësimit  dhe Zhvillimit të Stafit të Kolegjit ESLG.


Politika nuk zbatohet gjithashtu për emërimet me kohë të pjesshme me më pak se 20% të ngarkesës me orar të plotë, e cila është më pak se e 2 orëve javore të mësimdhënies ose ushtrimit. Parimet e politikave të Performancës dhe proceset e zhvillimit të karrierës të përcaktuara në këtë politikë paraqiten si më poshtë:


• Stafi akademik është gjithëpërfshirës, respekton diversitetin e stafit dhe promovon qasje të barabartë për të gjithë stafin;
 • Stafi është i informuar mirë për kërkesat strategjike dhe operacionale të Kolegjit;
• Personeli kontribuon në arritjen e qëllimeve të Kolegjit dhe vlerave të tij;
• Kolegji në kthim ofron një mjedis mbështetës për stafin duke i mundësuar ata të arrijnë qëllimet e tyre individuale të karrierës por gjithashtu të optimizojnë kontributin e tyre në misionin e Kolegjit, departamentit dhe programit të studimit.
 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...