Diskriminimi dhe keqtrajtimi

Diskriminimi dhe ngacmimi

Kolegji ESLG ndalon diskriminimin dhe ngacmimin në bazë të përkatësisë etnike, fesë, gjinisë, orientimit seksual, statusit martesor, moshës dhe aftësisë së kufizuar.


Sjellja e diskriminimit dhe ngacmimit shkel vlerat e ESLG-së dhe prish mjedisin e të mësuarit dhe të punës për studentët dhe stafin.


Studentët dhe stafi akademik i ndikuar nga diskriminimi ose ngacmimi mund të kontaktojnë Administratën për të marrë mbështetje, burime dhe informacion nëse nuk dëshirojnë të vazhdojnë me zgjidhjen e ankesave. Nëse ata dëshirojnë të vazhdojnë me zgjidhjen e ankesave, ata duhet të paraqesin një ankesë në Nën-Komisionin e Etikës dhe Disiplinës të Fakultetit përkatës.

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...