Emërimet akademike

Kategoritë e emërimeve akademike

Ekzistojnë dy kategori akademike të emërimeve: stafi akademik mësimdhënës në pajtim me Rregulloren mbi Standardet për Përzgjedhje në Tituj Akademik. Në bazë të rregullores. Në bazë të rregullores të emëruarit e stafit janë :

Stafi akademik mësimdhënës

•    Profesor i rregullt ekuivalent me Profesor me afat të pacaktuar sipas Ligjit mbi Arsimin e Lartë të Kosovës;
•    Profesor i asociuar ekuivalent me Profesor me afat të caktuar 4 vjeçar sipas Ligjit mbi Arsimin e Lartë të Kosovës;
•    Profesor asistent;
•    Ligjërues;
•    Asistentë;

Stafi akademik hulumtues


•    këshilltar shkencor;
•    Punëtor i lartë shkencor;
•    Bashkëpunëtor shkencor;
•    Asistent hulumtues;

Kontratat janë në kohëzgjatje prej 3, 4 dhe 5 vjet dhe me afat të pacaktuar për profesorët e rregullt dhe këshilltarët shkencor. 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...