Procedura e përzgjedhjes së stafit

Procedurat për përzgjedhjen e trupit pedagogjik me orar të plotë dhe gjysmë orar janë si më poshtë:


•    Pasi Bordi të miratojë pozitën e fakultetit, dekanit apo drejtorin e Programit do të themelojë komisionin e përzgjedhjes të stafit;
•    Dekani apo drejtori i programit zgjedhë anëtarët e fakultetit me ekspertizë në fushën lëndore ose fusha të ngjashme të ndërlidhura;
•    Zyrtari i Burimeve Njerëzore do të shqyrtojë përbërjen e komisioneve për të parë nëse anëtarët e komisionit kanë përvojë në përzgjedhjen e stafit. Nëse jo, Zyrtari BNJ do të trajnojë anëtarët e komisionit para se të marrë përsipër rolin e tyre për herë të parë;
•    Komisioni për përzgjedhjen e stafit duhet përbëhet nga tre minimal dhe maksimale pesë anëtarë votues.
•    Zyrtari i Burimeve Njerëzore do të shërbejë si këshilltar i Komisionit për përzgjedhjen e stafit në lidhje me mundësi të barabarta.
 
Procedurat për angazhimin e trupit pedagogjik do të jenë si në vijim:•    Përgatitja e konkursit


–    Zyrtari i Burimeve Njerëzore përgatit draftin për njoftimin e konkursit duke përshkruar aftësitë e nevojshme për perfomancën e suksesshme të punës duke listuar arsimimin e kërkuar dhe përvojën. Drafti i dorëzohet Komisionit për Përzgjedhjen e Personelit, i cili është përgjegjës për zhvillimin e versionit final të konkursit, duke përfshirë specifikimet e punës .
–    Pas miratimit nga Komisioni i Përzgjedhjes së stafit, konkursi do t'i kthehet prapa Zyrtarit të Burimeve Njerëzore për shpërndarje.•    Shpallja e pozitës së punës–     Pozita e punës shpallet në gazeta me mbulim kombëtar në Kosovë, të tilla si Koha Ditore, Zëri etj Periudha e reklamimit të shpalljes është e mjaftueshme sa për të lejuar që të shpërndahet në mbarë vendin.
–    Zyrtari i Burimeve Njerëzore proceson të gjitha kërkesat paraprake për shqyrtim nga Komisioni për Përzgjedhjen e personelit, i cili shërben edhe si Komisioni i parë kryesor. Nëse kërkesat nuk janë të të pamjaftueshme, zyrtari BNJ do të kontaktojë dekanin apo drejtorin e Programit për të përcaktuar se si të vazhdohet më tutje.


•    Shqyrtimi paraprak i aplikacioneve–    Komisioni i përzgjedhjes së Stafit do të rishikojë kriteret e përzgjedhjes së aplikacioneve. Kriteret e përzgjedhjes së aplikacioneve përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në:

–    Përvojën profesionale duke përfshirë sfondin arsimore dhe përvojën profesionale;
–    Përvojën e fushës së lëndës , aftësitë e mësimdhënies, angazhimin për rritjen profesionale dhe potencialin për kontributin në efikasitetin e përgjithshëm të Kolegjit;
–    Të kuptuarit e diversitetit akademik dhe të kuptuarit e diversitetit socio-ekonomik, etnik, kulturore dhe sfondin e paaftësisë së studentëve dhe profesorëve;•    Intervista–    Komisioni i Përzgjedhjes së Personelit kryen intervistat me kandidatët paraprak të përzgjedhur. Për shkak të madhësisë së vogël të Kolegjit ESLG, Komisioni i Përzgjedhjes së Personelit  gjithashtu shërben edhe si Komision për mbajtjen e Intervistave. Komisioni i Përzgjedhjes së Personelit formulon pyetjet e intervistës dhe  vendosë procedurën e vlerësimit me qëllim që të sigurojë një vlerësim të detajuar të kualifikimit të kandidatit. Pyetjet e intervistës do të reflektojnë kriteret e listuara në konkurs, përshkrimin e punës, karakteristikat punuese të pozitës, kualifikimet teknike dhe të sjelljes të nevojshme.

–    Komisioni i Përzgjedhjes së Personelit nënvizon përgjigjet e pritshme lidhur me pyetjet e propozuara që shërbejnë si një mjet për të vlerësuar kandidatët në procesin e intervistës.

–    Nëse është e nevojshme, Komisioni i Përzgjedhjes së Stafit mund të kërkojë nga kandidati që të përshkruajë një demonstrim të mësimdhënies , duke shkruar mostrat dhe dokumentet e tjera të nevojshme për kryerjen efektive të kandidatit në punë;

–    Komisioni i Përzgjedhjes së Personelit duhet të përdorë formularin për vlerësim të përgatitur nga Zyra e Burimeve Njerëzore me qëllim të vlerësimit të përgjigjeve. Anëtarët do të jenë të pranishëm në të gjitha intervistat.

–    Nëse është e nevojshme, demonstrimi i mësimdhënies dhe detyra të tjera do të kërkohen nga kandidati i përzgjedhur në fazën e dytë;

–    Pas intervistave, Komisioni i Përzgjedhjes së Personelit do të diskutojë pikat e forta dhe të dobëta të secilit kandidat, të bëjë një përmbledhje në pika, si dhe të ofrojë rekomandime me shkrim për secilin kandidat;

–    Komisioni i Përzgjedhjes së Personelit do të kandidojë kontrollet e referimit për vetëm tre kandidatët kryesorë. Kontrolli i referencës duhet të jetë përgjegjësi e Kryetarit të Komisionit për Përzgjedhjen e Personelit;

–    Pas kontrollimit të referencave, Komisioni i Përzgjedhjes së Personelit  merr vendimin për dy kandidatët kryesorë dhe ia paraqet këto rekomandime Dekanit të  Kolegjit dhe Rektorit.Shqyrtimi nga dekani dhe rektori-    Dekani i Kolegjit dhe Rektori do të rishikojnë vlerësimin e Komisionit për Përzgjedhjen e Personelit . Nëse dekani apo rektori nuk mund të vendosin për emërimin e njërit prej finalistëve, rekomandohet që të kthehet në në fazën më të përshtatshme të procesit të punësimit.

-    Rektori ose Dekani në konsultim me Kryesuesin e Senatit Akademik do të përzgjedhin një kandidat dhe ta rekomandojë atë tek Bordit Drejtues

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...