Detajet e stafit

Kolegji ESLG kultivon kulturën e diversitetit të stafit në aspektin e nacionalitetit, gjinisë, dhe moshës në rradhët e stafit mësimdhënës dhe kërkimor.

Disa nga të dhënat kryesore për stafin janë dhënë mëposhtë:

•    80 % e kredive ECTS në nivelin baçelor mbulohet nga stafi me marrëdhënie të rregullt të punës;
•    82 % e kredive ECTS në nivelin master mbulohet nga stafi me marrëdhënie të rregullt të punës; 
•    Përpjestimi staf-student është 1:5 i krahasueshëm me atë të universiteteve me renome botërore;
 

Diagrami i stafit sipas gradave akademike është paraqitur si në vijim:

 

Diagrami i stafit sipas titujve akademik është paraqitur si në vijim:

 

 

Kolegji ESLG është krenar të ndjek dhe kultivojë diversitetin e stafit sipas përkatësisë etnike, gjinisë apo moshës.

 

Figura: Diversiteti etnik

 

 

Figura: Diversiteti gjinor

 

 

Figura: Diversiteti sipas moshës

 

 

 

 

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...