Ruajtja e disiplinës së studentëve

Anëtarët e stafit janë të detyruar të mbajnë disiplinën në klasë dhe jashtë klasës gjatë procesit akademik. Një anëtar i stafit mund ta përjashtojë studentin nga klasa për jo më shumë se një ligjëratë.


Nëse një anëtar i stafit dëshiron ta përjashtojë studentin nga procesi akademik për një periudhë më të gjatë kohore për shkak të sjelljes së keqe, profesori duhet t'i përmbahet procedurave të përshkruara në rregulloren e studimit dhe kodin e etikës për studentët dhe duhet të trajtohet nga Komisioni Disiplinor dhe Etikës i fakultetit përkatës.Stafi i ESLG është i përkushtuar për mësim të larmishëm dhe dinamik dhe duhet të mbrojë mjedisin pa diskriminim dhe ngacmim.Nëse ka ndonjë përpjekje nga studentët, prindërit, të afërmit ose palët e tjera për të ndikuar në stafin akademik në lidhje me notat, detyrat ose ndonjë çështje tjetër, personeli akademik duhet të raportojë çështjen tek Shefi i Departamentit, i cili do t'ia përcjellë raportin Prorektorit për Studime. Kërcënimet, presionet e padrejta, ngacmimet ose ofertat e ryshfetit nuk do të tolerohen dhe, për studentët, do të rezultojnë në masa disiplinore dhe do të trajtohen nga Komisioni i Etikës dhe Disiplinës i Fakultetit përkatës. Raportimi i sjelljes së tillë është një kërkesë për stafin akademik.
 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...