Vërejtjet për stafin akademik, Shkarkimi dhe Komisioni për Ankesa

Standardet e larta të mësimdhënies dhe sjelljes profesionale duhet të mbahen në çdo kohë nga anëtarët e stafit të ESLG. Dështimi i vazhdueshëm i anëtarëve të stafit akademik për të respektuar praktikat dhe procedurat e përshkruara në manualin e Stafit mund të çojë në një vërejtje akademike për stafin përkatës.

Kontratat aktuale akademike janë me kohëzgjatje prej 3 deri në 5 vjet, disa prej të cilave janë të bazuara në mandat. Pas performancës së pakënaqshme profesionale, kontratat nuk do të rinovohen. Ata me kontrata tre dhe pesë vjeçare që marrin vërejtje akademike mund të gjejnë se kontratat e tyre nuk do të rinovohen. Një vërejtje akademike është një vepër shumë e rëndë. Dy vërejtje për çështje të rëndësishme mund të rezultojnë në një pushim nga puna.

Mund të jepet një vërejtje akademike për një ose një kombinim të dështimeve për të përmbushur kërkesat e përshkruara në këtë manual të stafit, duke përfshirë sa vijon:

1. Rezultate të vazhdueshme kumulative të dobëta nga vlerësimet e studentëve (për të paktën 3 semestra).
2. Dështimi i përsëritur për të realizuar provime unike përfundimtare.
3. Mos publikimi dhe pjesëmarrja në orët e konsultimit.
4. Dështimi i shpeshtë për të siguruar notat kumulative të lëndës.
5. Mos futja e notave në Sistemin Elektronik të Notave në kohën e duhur, i cili informon në mënyrë adekuate studentët për statusin e tyre.
6. Mosarritja, pa ndonjë arsye të arsyeshme, për të marrë pjesë në takime dhe për të përmbushur nevojat e tjera administrative siç kërkohet nga personeli akademik me orar të plotë.

Shkaqet për shkarkimin e menjëhershëm normalisht do të kufizohen në:

1. Neglizhencë thelbësore e mësimdhënies dhe detyrave të tjera akademike.
2. Paaftësia ose pandershmëria në mësimdhënie, hulumtim dhe administrim.
3. Sjellja personale që në mënyrë të konsiderueshme pengon individin në përmbushjen e detyrave institucionale, përfshirë marrëdhëniet e papërshtatshme me studentët.
4. Dënimi për një vepër penale ose një vepër e gravitetit të mjaftueshëm.
5. Vepër morale.

Të gjitha ankesat në lidhje me neglizhencën dhe paaftësinë e personelit akademik duhet t'i drejtohen Komisionit të Ankesave të Personelit Akademik, i përbërë nga katër anëtarë senior të fakultetit, me orar të plotë, të paktën njëri prej të cilëve duhet të jetë një drejtues departamenti. Vendimet e Komisionit të Ankesave të Stafit mund të apelohen në Senat.

Të gjitha ankesat në lidhje me shkeljet e Kodit të Etikës për Personelin Akademik duhet t'i drejtohen Komisionit të Etikës dhe Disiplinës të fakultetit përkatës në të cilin personeli akademik jep mësim.

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...