Kushtet për pranim në programet baçelor

Kriteret për pranim në vitin e parë të studimeve janë paraqitur mëposhtë:


•    Shkollimi i mesëm i përfunduar me notë mesatare së paku 3.5;


•    Kryerja me sukses e provimit të maturës;

Në rast të numrit të kufizuar të regjistrimeve, Komisioni për çështje të pranimit të studentëve i jep peshën si në vijim kritereve të mëposhtme:


•    Nota mesatare - 70 %;


•    Rezultatet e testit të maturës - 30 %;

Kriteret për pranim në vitin e dytë të studimeve si student transfer janë paraqitur mëposhtë:


•    Të gjithë studentët të cilët e kanë kryer Shkollën e Lartë Profesionale sipas ish sistemit jugosllav në fushat si në vijim: a) shkencat administrative dhe afariste; b)  juridik; c) matematikë; dhe d) arkitekturë, ndërtimtari dhe gjeografi kanë të drejtë të regjistrohen në vitin e dytë të studimeve me obligim për të dhënë tre provime diferenciale të programit baçelor në Menaxhimin e Patundshmërive si 1) E drejta pronësore; 2) Hyrje në planifikim Hapësinor; dhe 3) Vlerësimi i paluajtshmërive;


•    Të gjithë studentët të cilët kanë dhënë provimet e së paku 42 ECTS kredive në programet tjera të akredituara në Kosovë dhe jashtë vendit me notë mesatare së paku 8.0 në lëndët planprogrami i së cilëve është së paku 70 % i ngjashëm me lëndët që ofrohen në Kolegjin ESLG;


Kriteret për pranim në vitin e tretë të studimeve si student transfer janë paraqitur mëposhtë:


•    Të gjithë studentët të cilët kanë kryer studimet themelore në fushat si në vijim: a) shkencat administrative dhe afariste; b)  juridik; c) matematikë; dhe d) arkitekturë dhe ndërtimtari me obligim për të dhënë së paku katër provime diferenciale të programit baçelor në Menaxhimin e Patundshmërive si 1) E drejta pronësore; 2) Hyrje në planifikim hapësinor; 3) Arkitekturë dhe 4) Vlerësimi i Paluajtshmërive;


•    Të gjithë studentët të cilët kanë dhënë provimet e së paku 102 ECTS kredive në programet tjera të akredituara në Kosovë dhe jashtë vendit me notë mesatare së paku 8.0, në lëndët planprogrami i së cilëve është së paku 70 % i ngjashëm me lëndët që ofrohen në Kolegjin ESLG;


Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...