Kushtet për pranim në programet baçelor

Kriteret për pranim në vitin e parë të studimeve janë paraqitur mëposhtë:


•    Shkollimi i mesëm i përfunduar me notë mesatare së paku 3.5;


•    Kryerja me sukses e provimit të maturës;

Në rast të numrit të kufizuar të regjistrimeve, Komisioni për çështje të studimeve i jep peshën si në vijim kritereve të mëposhtme:


•    Nota mesatare - 70 %;


•    Rezultatet e testit të maturës - 30 %;

Kriteret për pranim në vitin e dytë të studimeve si student transfer janë paraqitur mëposhtë:


•    Të gjithë studentët të cilët e kanë kryer Shkollën e Lartë Profesionale sipas ish sistemit jugosllav në fushat si në vijim: a) shkencat administrative dhe afariste; b)  juridik; c) matematikë; dhe d) arkitekturë, ndërtimtari dhe gjeografi kanë të drejtë të regjistrohen në vitin e dytë të studimeve me obligim për të dhënë tre provime diferenciale të programit baçelor në Menaxhimin e Patundshmërive si 1) E drejta pronësore; 2) Hyrje në planifikim Hapësinor; dhe 3) Vlerësimi i paluajtshmërive;


•    Të gjithë studentët të cilët kanë dhënë provimet e së paku 42 ECTS kredive në programet tjera të akredituara në Kosovë dhe jashtë vendit me notë mesatare së paku 8.0 në lëndët planprogrami i së cilëve është së paku 70 % i ngjashëm me lëndët që ofrohen në Kolegjin ESLG;


Kriteret për pranim në vitin e tretë të studimeve si student transfer janë paraqitur mëposhtë:


•    Të gjithë studentët të cilët kanë kryer studimet themelore në fushat si në vijim: a) shkencat administrative dhe afariste; b)  juridik; c) matematikë; dhe d) arkitekturë dhe ndërtimtari me obligim për të dhënë së paku katër provime diferenciale të programit baçelor në Menaxhimin e Patundshmërive si 1) E drejta pronësore; 2) Hyrje në planifikim hapësinor; 3) Arkitekturë dhe 4) Vlerësimi i Paluajtshmërive;


•    Të gjithë studentët të cilët kanë dhënë provimet e së paku 102 ECTS kredive në programet tjera të akredituara në Kosovë dhe jashtë vendit me notë mesatare së paku 8.0, në lëndët planprogrami i së cilëve është së paku 70 % i ngjashëm me lëndët që ofrohen në Kolegjin ESLG;


Për të aplikuar për regjistrim në vitin e parë të studimeve, studentët duhet të dorëzojnë dokumentet si në vijim:


•    Formularin e printuar të aplikimit online;
•    Diploma e shkollës së mesme me dëftesat e notave;
•    Rezultatet e testit të maturës;
•    Ekstrakti i lindjes dhe kopja e letërnjoftimit;


Për të aplikuar për regjistrim në vitin e dytë të studimeve si student transfer, studentët duhet të dorëzojnë dokumentet si në vijim:


•    Formularin e printuar të aplikimit online;
•    Diploma e shkollës së mesme me dëftesat e notave;
•    Rezultatet e testit të maturës nëse është e aplikueshme;
•    Diploma e Shkollës së Lartë Profesionale sipas sistemit ish jugosllav;
•    Çertifikata e notave të studimeve themelore nga programet tjera të akredituara në Kosovë dhe jashtë vendit;
•    Ekstrakti i lindjes dhe kopja e letërnjoftimit;


Për të aplikuar për regjistrim në vitin e tretë të studimeve si student transfer, studentët duhet të dorëzojnë dokumentet si në vijim:


•    Formularin e printuar të aplikimit online;
•    Diploma e shkollës së mesme me dëftesat e notave;
•    Rezultatet e testit të maturës nëse është e aplikueshme;
•    Diploma e studimeve themelore universitare;
•    Çertifikata e notave të studimeve themelore nga programet tjera të akredituara në Kosovë dhe jashtë vendit;
•    Ekstrakti i lindjes dhe kopja e letërnjoftimit; 

Fjalimi i rektorit

Të nderuar studentë, të nderuar kolegë!

Është kënaqësi e imja që t’ju prezentojë idenë e krijimit të një institucioni të ri akademik në Prishtinë, Kolegji ESLG. më shumë...

Welcome to

Komentimi profesional i studimit COVID-19 dhe paluajtshmërive

Kolegji ESLG shërbeu si komentues profesional i studimitmë shumë...

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU publikohet...më shumë...

Sukseset e Kolegjit ESLG në hulumtim vazhdojnë

Punimi më i ri i profesorit të Kolegjit ESLG pjesë e UBT-së Dr. Visar Hoxha me...më shumë...