Studentët me nevoja speciale dhe aftësi të kufizuar

Aplikantët me aftësi të kufizuar, me vështirësi në mësimnxënie, sëmundje të vazhdueshme, apo sëmundje afatshkurtër dhe lëndim apo studentet e gjinisë femërore në periudhën pas lindjes duhet të ndjekin të njëjtat procedura të pranimit sikur studentët të cilët nuk kanë aftësi të kufizuar dhe duhet të dorëzojnë të njëjtat dokumente për aplikim siç kërkohet nga Zyra për Pranim.

 

Vendimi fillestar për pranim është në pajtim me kriteret e pranimit pa konsideratë për aftësinë e kufizuar. Informatat e fituara gjatë procesit të pranimit përkitazi me aftësinë e kufizuar të aplikantit ruhen në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Kosovës.


Është obligim i studentit që të identifikojë akomodimin e nevojave të tij/saj që ndërlidhen me aftësinë e kufizuar pranë administratës së Kolegjit ESLG.


Për të dëshmuar aftësinë e kufizuar studentët duhet të dorëzojnë vërtetimin e aftësisë së kufizuar të lëshuar nga mjeku i licencuar në Republikën e Kosovës.

 

Komisioni për Studime është përgjegjës për miratimin e kërkesës për trajtim fleksibil të situatave speciale (sëmundjes, aftësisë së kufizuar, vështirësive në mësimnxënie, pjesëmarrjes në aktivitete sportive, kulturore dhe gara nacionale dhe ndërkombëtare shkencore dhe në periudhën pas lindjes). 

 

Kolegji ESLG posedon Strategjinë për Përfshirje të Studentëve me Nevoja të Veçanta e cila mund të shkarkohet këtu

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...