Kushtet për pranim në programet master

Kriteret për pranim në vitin e parë të studimeve në programin Menaxhimi i Patundshmërive dhe Infrastrukturës (MA) me gjuhën e studimeve në gjuhën angleze janë paraqitur mëposhtë:

•    Studimet themelore të përfunduara në nivelin baçelor ose ekuivalent me baçelor;
•    Provimet e përfunduara të nivelit baçelor me notë mesatare së paku 7.5;
•    Testi insitucional GRE i përfunduar me 450 pikë ose më shumë;
•    Përvoja relevante në fushën e paluajtshmërive;


Kriteret për pranim në vitin e parë të studimeve në programin Menaxhimi i Patundshmërive dhe Infrastrukturës (MA) me gjuhën e studimeve në gjuhën shqipe janë paraqitur mëposhtë:

•    Studimet themelore të përfunduara në nivelin baçelor ose ekuivalent me baçelor;
•    Provimet e përfunduara të nivelit baçelor me notë mesatare së paku 7.5;
•    Përvoja relevante në fushën e paluajtshmërive.

Në rast të numrit të kufizuar të studimeve në Kolegjin ESLG, Komisioni për çështje të pranimit të studentëve merr parasysh kriteret si në vijim gjatë vendim-marrjes:

•    Për studentët që aplikojnë në programin Menaxhimi i Patundshmërive dhe Infrastrukturës (MA) me gjuhën e studimeve në gjuhën angleze:
       o    Diploma 25%;
       o    Nota mesatare gjatë studimeve 30%;
       o    Rezultatet në testin GRE 15% ;
       o    Përvoja relevante 30%;


•    Për studentët që aplikojnë në programin Menaxhimi i Patundshmërive dhe Infrastrukturës (MA) me gjuhën e studimeve në gjuhën shqipe:
      o    Diploma 25%;
      o    Nota mesatare gjatë studimeve 50%;
      o    Përvoja relevante 25%;


Në rast se aplikanti ka përvojë të gjerë në fushën e menaxhimit të ndërtimeve dhe paluajtshmërive, kriteri i notës mesatare do të revokohet.

 

Përvoja përkatëse në këtë fushë përcaktohet si më poshtë:
• Së paku një vit përvojë në agjenci të paluajtshmð¡ž±rive;
• Së paku një vit përvojë në një zyrë arkitekturore në çdo cilësi
• Së paku një vit përvojë në një firmë ndërtimi në çdo cilësi
• Së paku një vit përvojë në një firmë infrastrukturore në çdo kapacitet
• Të paktën një vit përvojë në një firmë vlerësimi të pasurive të paluajtshme në çdo cilësi
• Së paku një vit përvojë në Agjencinë Kosovare të Pronës;
• Së paku një vit përvojë në Agjencinë Kadastrale të Kosovës;
• Së paku një vit përvojë në Departamentin e Tatimit në Pronë në Ministrinë e Financave të Kosovës;
• Së paku një vit përvojë në Agjencinë për Efiçiencë të Energjisë së Kosovës;
• Së paku një vit përvojë në zyrat komunale kadastrale, zyrat komunale të tatimit në pronë, zyrat komunale të efikasitetit të energjisë dhe departamentet komunale të urbanizmit
• Së paku një vit përvojë në Agjencinë Kosovare të Privatizimit;
• Së paku një vit përvojë në një firmë të menaxhimit dhe administrimit të objekteve;
• Së paku një vit përvojë në çdo organizatë të shoqërisë civile që merret me pronën, urbanizmin, ekonominë urbane, efiçencën e energjisë dhe qëndrueshmërinë;

Përvoja përkatëse mund të konsiderohet si përvoja e punësimit gjithashtu edhe ajo e praktikës.

Praktika e detyrueshme e studentëve të ESLG e kryer në programin bachelor Menaxhimi i Pasurive të Paluajtshme dhe Infrastrukturës (BA) njihet si një përvojë relevante.

Sidoqoftë, përvoja e gjerë përkatëse për shkak të së cilës kërkesa e notës mesatare do të revokohet përkufizohet si një nga sa vijon:
• Tre vite përvojë si menaxher imobiliar në një firmë zhvillimi të pasurive të paluajtshme;
• Tre vite përvojë si menaxher projekti në çdo projekt infrastrukturor më të madh se 1 milion EUR;
• Tri vite përvojë si vlerësues i patundshmërive pas dhënies së licencës për vlerësues të patundshmërive nga Ministria e Financave e Republikës së Kosovës;
• Pesë vite përvojë si agjent imobiliar në çdo agjenci imobiliare në Kosovë me qarkullim vjetor më të madh se 100,000 EUR;
• Së paku tre vjet përvojë si shef sektori ose departamenti në Agjencinë e Pronës së Kosovës, Agjencinë Kadastrale të Kosovës, Departamentin e Tatimeve në Pronë, Efiçiencën e Energjisë së Kosovës, zyrat kadastrale komunale, zyrat komunale të tatimit në pronë, zyrat komunale për efiçiencë të energjisë dhe departamentet komunale. të urbanizmit, Agjencia Kosovare e Privatizimit
• Tre vite përvojë si menaxher, arkitekt dhe inxhinier ndërtimi në një byro arkitektonike ose firmë ndërtimi;
• Tre vite përvojë si menaxher ose administrator objekti në ndonjë nga firmat e menaxhimit dhe administrimit të objektit me qarkullim vjetor më të madh se 300,000 EUR;


Kriteret për pranim si student transfer në programin Menaxhimi i Patundshmërive dhe Infrastrukturës (MA) janë paraqitur mëposhtë:•    Të gjithë studentët të cilët kanë përfunduar së paku 5 ECTS kredi në programet tjera të akredituara në Kosovë dhe jashtë vendit në lëndët planprogramet e së cilave gjasojnë deri në 70 % me planprogramet e lëndëve të cilat jepen në programin e Kolegjit ESLG;

 

 

Kriteret për pranim në vitin e dytë të studimeve në programin Menaxhimi i Patundshmërive dhe Infrastrukturës (MA) janë paraqitur mëposhtë:•    Të gjithë studentët të cilët kanë përfunduar së paku 42 ECTS kredi në programet tjera të akredituara në Kosovë dhe jashtë vendit në lëndët planprogramet e së cilave gjasojnë deri në 70 % me planprogramet e lëndëve të cilat jepen në programin e Kolegjit ESLG;

 

Kandidatët të cilët aplikojnë për formën e studimeve me orar të pjesshëm duhet të plotësojnë të njëjtat kushte të pranimit si studentët e rregullt, me të vetmin përjashtim se një vit akademik për studimet me orar të pjesshëm ka 40 ECTS kredi dhe kandidatët munden të përfundojnë programin në tre vjet në vend se dy. Gjithashtu, në formën e studimeve me orar të pjesshëm nga studentët kërkohet që të vijojnë së paku 25 % të ligjëratave dhe ushtrimeve për dallim nga studentët e rregullt të cilët duhet të vijojnë së paku 70 % të ligjëëratave dhe ushtrimeve.


Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...