Parandalimi i plagjiaturës

STRATEGJIA E PARANDALIMIT TË PLAGJIATURËS1. Përfshirja e deklaratës së plagjiaturës në planprogramin e lëndës dhe spjegimi i plagjiaturës para se të fillojë lënda dhe përsëritja para çdo detyre
2. Mësimi i studentëve si të citojnë burimet;
3. Spjegimi dhe përsëritja
4. Politika e integritetit akademik të Kolegjit ESLG theksohet dhe nga studentët kërkohet që ta lexojnë atë në faqen e internetit të Kolegjit së bashku me Kodin e Etikës për Studentë;

5. Dikutimi i plagjiaturës me studentët duke ofruar raste të studimit se çka është e pranueshme dhe çka jo;

6. Përsëritja se dorëzimi i punës së personit tjetër është e ndëshkueshme dhe si masë e fundit mundet të rezultojë edhe me përjashtim;
7. Studentët kërkohet që të dorëzojnë draftet para datës së verzionit final dhe reagimi i profesorit ofrohet deri dy herë;
8. Simulimi i procesit të recenzurës së artikujve shkencor në kuadër të punimit me ndihmën e asistentëve mësimdhënës;

 

Kolegji ESLG ka një Politikë Edukative dhe Parandaluese të Plagjiaturës;


Si pjesë e aspektit edukativ të Politikës Parandaluese mëposhtë mundeni t'i gjeni disa këshilla për studentët se si të shmangin plagjiaturën UDHËZIM KUNDËR PLAGJIATURËSGJATË HULUMTIMIT


1.    Merr shënime;
2.    Shënoni burimin e secilës ide, koncepti dhe teorie qoftë edhe nëse është vetëm strukturë;


GJATË SHKRIMIT1.    Përfshini të gjitha burimet në punim gjatë riformulimit. Mos pritni më vonë.
2.    Parafrazoni dhe reformuloni me fjalët e juaja idetë që vijnë nga autorët tjerë. Mos u mbështetni thjeshtë në fjalët e të tjerëve;
3.    Nëse përdorni fjali më të gjata se 35 fjalë, përdorni stilin e citimit në bllok;
4.    Nëse keni ripërdorur punën e mëparshme, citojeni madje vetvetën;PAS SHKRIMIT1.    Lexojeni edhe lektorojeni draftin e punimit dhe kontrolloni nëse i gjithë materiali është refencuar si duhet;
 

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...