Assist. Prof. Dr. Veli Lecaj

Profesor Asistent Dr. Veli Lecaj posedon 9 vjet të përvojës së punës në mësimdhënie, konsulencë dhe hulumtim në fushën e të drejtës ekonomike dhe biznesore dhe 16 vjet përvojë në fushën e menaxhimit të administratës publike.

Posedon gjashtëmbëdhjetë vjet përvojë në menaxhimin dhe administrimin e institucioneve publike duke përfshirë edhe përvojën me OJQ-të vendore dhe ndërkombëtare. Përvoja e Profesor Lecaj përfshin nëntë vjet mësimdhënie, disa vjet hulumtim dhe 16 vjet menaxhim të institucioneve publike dhe konsulencë.

Disa nga arritjet profesionale të Profesor Lecaj janë paraqitur mëposhtë:

•    Menaxhimi i biznesit privat në fushën e tregtisë, konsulencës, kontabilitetit dhe projekteve të prokurimit;
•    Udhëheqës i ekipit në projektet e OJQ-së ndërkombëtare World Vison për komunitetin nacional;                                    
•    Drejtor i Institutit për Politikë Sociale, udhëheqës i projekteve kërkimore të ndërlidhura me reformën sociale dhe problemet sociale në Kosovë;
•    Drejtor i SHAQ (Shërbimeve të Administratës Qëndrore) në kuadër të MPMS-së në të cilën ka menaxhuar një sërë projektesh që ndërlidhen me çështjet sociale, administratën pensionale dhe reformat pensionale, çështjet e punës dhe punësimit etj;
•    Ofrimi i këshillave për Odën Ekonomike të Kosovës përkitazi me marrëdhëniet ndërkombëtare;
•    Udhëheqës i ekipit për përgatitjen dhe organizimin e konferencave ndërkombëtare për investimet e diasporës në Kosovë të mbajtura në Cyrih, Frankfurt dhe Nju Jork;
•    Ofrimi i këshillave për Shoqatën e Sigurimeve Jetësore dhe Pronësorë në Kosovë;
•    Ofrimi i këshillave për regjistrimin e pronës së përbashkët dhe tatimet në pronë në Kosovë;

Lista e publikimeve të Profesor Lecaj është paraqitur mëposhtë:

ARTIKUJT ORIGJINAL SHKENCOR

Mustafa,BOZ,Veli Lecaj, Enterpreneurship to economic growth: Government supports for  SMEs in  Turkey and Kosovo, Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences ISSN: 2602,– 4306,Vol. 2 Nr. 3,  2018, faqe 9 - 39


LECAJ, Veli, SYLAJ, Bekim, BAFTIU, Naim, Fiscal Policies as Boost of the Economic Development of Kosovo,,Academic Journal of Interdisciplinary Studies,MCSER Publishing, Rome-Italy Vol 4 No 2 July 2015, E-ISSN 2281-4612 ,ISSN 2281-3993

BAFTIU, Naim dhe LECAJ, Veli, Presentation in Dirihe-Neumann Plans and Compiling of Progam with Programmming Language C+,Academic Journal of Interdisciplinary Studies Vol. 4 Nr. 2, faqe 539, 2015 ISSN 2281 3993, DOI: 10.5901/ajis.2015.v4n2p539

LECAJ, Veli dhe SYLAJ, Bekim, Female Enterpreneur of Small Businesses Challenges in Kosovo, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol 4 Nr. 2, faqe 561. Nxjerrë nga http://www.richtmann.org/journal/index.php/ajis/article/view/7207

BAFTIU, Naim, dhe LECAJ, Veli, Sistemi i arsimit dhe zhvillimi ekonomik i Kosovës, Institute for scientific  research and development ,p.180-186,Ulcinj,/ Scientific Bilten, Nr. 9-3 God - Viti IV / 2017 ISSN 1800-9794


PUBLIKIMET NË KONFERENCAT SHKENCORE


LECAJ, Veli, SYLAJ, Bekim, Science and Education promoters of the country's economic development, (published in international scientific journal No.8/17, Ulcinj, Monte Negro, 2017, ISSN 1800-9794, pages 127-139.


SYLAJ, Bekim dhe LECAJ, Veli, Efeket e standardeve të raportimit financiar në cilësin e Auditimit, XI International scientific conference ,2019, E-ISSN 2337-0521;ISSN 1800-9794


LECAJ,Veli dhe Sylaj, Bekim, The role of investments in Kosovo towards the Balkan integration process after the Stabilization and Association Agreement, published in 8-th international scientific journal No.7/16, Ulcinj ,Monte Negro,E- ISSN 2337-0521


LECAJ,Veli dhe BAFTIU, Naim, Rëndësia e ndryshimit social dhe ekonomik në shoqërinë kosovare, 2-nd International Conference on Business, Law, Administration and Social Sciences ,(iipccl.org) 382-388.ISBN: 978-9928-178-29-9.


LECAJ, Veli, The Kosovo Economy and Export  (Ekonomia e Kosoves dhe ekpsorti )Issues, Science Week Paper of the MEST, Pristine, 2012. ISBN 978-9951-16-047-6   fq 633-647.


LECAJ, Veli, The Importance and role of information in business management in Kosovo (published in international scientific journal No. 04/12, Ulcinj , Monte Negro.2012. E- ISSN 2337-0521;ISSN 1800-9794


LECAJ,Veli dhe OLDO, Cico, The role of foreign trade in the economic development of Kosovo (published in  the  Shkodra’s Juridical and Economical  Scientific Bulletin of the University-Luigj Gurakuqi, Shkodra Nr. 60, , 2010, f. 129 – 153. . ISBD presentation


LECAJ, Veli, Roli i informatave dhe marketingut në zhvillimin ekonomik të Kosovës, 2013, VII, 2,a; IX, Buletin shkencor : seria e shkencave ekonomiko - juridike. - Nr.7, 2013, f. 163 - 180.  ISBD presentation

ANËTARËSIA NË ORGANIZATA

Udhëheqës i departamentit shkencor dhe stafit akademik të Institutit Kosovar “Rochelle”

Orët e konsultimeve: Çdo të Hëne, Mërkure dhe Premte prej orës 11:00-12:00

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs për regjistrimin e studentëve të rinjë 2021-2022

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG, të datës...më shumë...

Profesori i ESLG-UBT, Visar Hoxha mentoroi disertacionin e doktoratës në universitetin slloven

Profesori i ESLG-UBT, njëherësh profesor edhe në Universitetin prestigjioz “New...më shumë...

Konkurs për regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2020-2021

Kolegji ESLG shpall konkurs për regjistrimin e studentëve për vitin akademik...më shumë...