Prof.Dr. Peter Jambrek - Shef i Zyrës Ndërlidhëse ESLG-Nova Univerza-UBT

Prof. Dr. Peter Jambrek është professor i rregullt i drejtësisë. Profesor Jambrek është sociolog slloven, jurist, politikan dhe intelektual. Ai konsiderohet si një nga etërit e kushtetutës modern sllovene dhe njihet si një prej intelektualëve më të njohur slloven. Profesor Jambrek ka doktoraturën në sociologji nga Universiteti i Çikagos. Profesor Jambrek për momentin shërben si President i Bordit Drejtues të Nova Univerza dhe shërben si Shef i Zyrës Ndërlidhëse ndërmjet Kolegjit ESLG, Nova Univerza dhe Universitetit për Biznes, Shkencë dhe Teknologji.

Profesor Jambrek është autor i shumë librave, artikujve dhe monografive në fushën e te drejtës shtetërore. Në aspektin professional ka qenë Ministër i Punëve të Brendshme të Republikës së Sllovenise, gjyqtar në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, gjykatës i Gjykatës Kushtetuese të Sllovenisë dhe anëtar i Komisionit të Venedikut.


Karriera gjyqësore


•    Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Gjyqtar, 1993-1998
•    Gjykata Kushtetuese e Republikës së Sllovenisë, Gjyqtar, 1990-1998;   
•    Gjykata Kushtetuese e Republikës së Sllovenisë, Kryetar, 1991-1994


Karriera akademike


•    Nova Univerza, Rektor 2018-2019;
•    Kolegji ESLG, Rektor
•    Nova Univerza, Profesor i të drejtës kushtetuese dhe të drejtave të njeriut, 2006-2020
•    Fakulteti Evropian i Drejtësisë, Dekan
•    Fakulteti Juridik i Iniversitetit të Ljubljanës, profesor, 1984 - 1999
•    Fakulteti i Administratës Shtetërore të Universitetit të Ljubljanës, profesor,  1999-2001
•    Profesor vizitor: Universiteti i Pitsburgut, SHBA, 1989;
•    Universiteti i Virgjinias (Charlottesville, SHBA), 1982;
•    Universiteti i Zambias (Lusaka, Zambia), 1973-1975 
•    Qendra për Aspekte Ndërkombëtare, Universiteti i Harvardit, Bashkëpunëtor Shkencor, 1976


Publikimet

•    Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, 2002, str. 1-1247, član uredniškega sveta; avtor: Preambula, str. 30-42; 1. člen, 43-52; 22. člen, str. 240- 251; 23. člen, str. 257-263, 263-265 (s F. Testenom)
•    “In which respects denationalisation law restricts restitution of property in former communist countries: the case of Slovenia”, v: Paul Mahoney, Franz Matscher, Herbert Petzold and Luzius Wildhaber (eds.), Protecting Human Rights: The European Perspective, Koeln: Carl Heymannns Verlag KG, 2000
•    “Constitutional-Law Teaching in Slovenia”, v: Jean-Francois Flauss (ed.),  L’enseignement du droit constitutionnel, Bruxelles: Bruyant, 2000, 85-94
•    “Individual complaints v. structural violence: reactive and proactive role of the Strasbourg court of law,” v: In our hands: the effectiveness of human rights protection, Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1998
•    “Opinion on the Constitutional Situation in Bosnia and Hercegovina with Particular Regard to Human Rights Protection Mechanism”, with Antonio La Pergola et al., report adopted by the Venice Commission, Council of Europe, Strasbourg, 1996
•    “Slovensko Ustavno sodišče pod okriljem evropskih standardov in mehanizmov za varovanje človekovih pravic”, Človekove pravice, Pravna fakulteta, Ljubljana, 1996
•    Ustavna demokracija, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1992, str. 1-463
•    “A Directly-Elected President With Limited Powers” (with. D. Chapman), v: Can Civil Wars Be Avoided: Electoral and Constitutional Models for Ethnically Divided Countries, London: The Institute for Social Inventions, 1991
•     »Human Rights in a Multi-ethnic State: The Case of Yugoslavia«, v: Human Rights and Security, Vojtech Mastny and Jan Zielonka (eds.), Oxford: Westview Press, 1991, pp. 177-202
•    Oblast in opozicija v Sloveniji, Maribor: Založba Obzorja, 1989, str. 1-67
•    Gradivo za slovensko ustavo, Ljubljana (Časopis za kritiko znanosti), 1988; avtor: “Ustava in slovensko narodno vprašanje”, “Temeljne človekove pravice in svoboščine”
•    Varstvo človekovih pravic, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988, str. 1-549, sourednik in soavtor
•    “Improvement of the Exercise of Human Rights in Urban Areas: Ecology of Urban Deprivation”, UNESCO, Division of Human Rights and Peace (Paris), 1983, str. 1-57 (research report)
•    “Compatibility between Self-Government and Courts: The Case of Judicial Reforms in Yugoslavia”, v: Disputes and the Law, Maureen Cain and Kalman Kulcsar (eds.), Budapest: Akademiai Kiado, 1983, str .183-202
•    “Participation as a Human Right and as a Means for the Exercise of Human Rights”, UNESCO, Division of Human Rights and Peace (Paris), 1982, str. 1-239 (research report)
•    Development and Social Change in Yugoslavia: Crises and Perspectives of Building a Nation, Westmead: Saxon House, D.C.Heath Ltd., 1975, str. 1-280


 

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...