Assist. Prof. Dr. Veli Lecaj

Profesor Asistent Dr. Veli Lecaj posedon 9 vjet të përvojës së punës në mësimdhënie, konsulencë dhe hulumtim në fushën e të drejtës ekonomike dhe biznesore dhe 16 vjet përvojë në fushën e menaxhimit të administratës publike.

Posedon gjashtëmbëdhjetë vjet përvojë në menaxhimin dhe administrimin e institucioneve publike duke përfshirë edhe përvojën me OJQ-të vendore dhe ndërkombëtare. Përvoja e Profesor Lecaj përfshin nëntë vjet mësimdhënie, disa vjet hulumtim dhe 16 vjet menaxhim të institucioneve publike dhe konsulencë.

Disa nga arritjet profesionale të Profesor Lecaj janë paraqitur mëposhtë:

•    Menaxhimi i biznesit privat në fushën e tregtisë, konsulencës, kontabilitetit dhe projekteve të prokurimit;
•    Udhëheqës i ekipit në projektet e OJQ-së ndërkombëtare World Vison për komunitetin nacional;                                    
•    Drejtor i Institutit për Politikë Sociale, udhëheqës i projekteve kërkimore të ndërlidhura me reformën sociale dhe problemet sociale në Kosovë;
•    Drejtor i SHAQ (Shërbimeve të Administratës Qëndrore) në kuadër të MPMS-së në të cilën ka menaxhuar një sërë projektesh që ndërlidhen me çështjet sociale, administratën pensionale dhe reformat pensionale, çështjet e punës dhe punësimit etj;
•    Ofrimi i këshillave për Odën Ekonomike të Kosovës përkitazi me marrëdhëniet ndërkombëtare;
•    Udhëheqës i ekipit për përgatitjen dhe organizimin e konferencave ndërkombëtare për investimet e diasporës në Kosovë të mbajtura në Cyrih, Frankfurt dhe Nju Jork;
•    Ofrimi i këshillave për Shoqatën e Sigurimeve Jetësore dhe Pronësorë në Kosovë;
•    Ofrimi i këshillave për regjistrimin e pronës së përbashkët dhe tatimet në pronë në Kosovë;

Lista e publikimeve të Profesor Lecaj është paraqitur mëposhtë:

PUBLIKIMET

PUBLICATIONS

Hoxha, V. and Lecaj, V. (2022). “Regulatory barriers to implementing sustainable buildings in Kosovo”, Property Management, Vol. Ahead of Print, No. Ahead of Print

Lecaj, V. Sylaj, B., and Ternava, B. (2022). Financial effects from unperformed  framework  contracts  as results of the global  crises on the  Kosovar’ public companies performance, Annual UBT Conference, 30-31 October

Hoxha, V. and Lecaj, V. (2021). “Regulatory challenges to sustainable buildings in Kosovo”, Annual UBT Conference ICLAW 2021, 30-31 October 2021, Prishtina, Kosovo

Lecaj, V. and Hoxha, V.. (2021). “Comparative review of construction laws and building regulations affecting property markets in Kosovo and selected European countries”, Annual UBT Conference ICLAW 2021, 30-31 October 2021, Prishtina, Kosovo

Lecaj, V. and Syla, B. (2020). “Informality in Kosovo”, Economic Vision, Vol.7, No.13/14

Lecaj, V. and Boz. M (2018). “ENTREPRENEURSHIP AND ECONOMIC GROWTH: GOVERNMENT
SUPPORTS FOR SMES IN TURKEY AND KOSOVA”, Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences ISSN: 2602,– 4306,Vol. 2 No. 3, 2018, pp. 9 – 39. The link of the publication is https://sbedergi.com/?mod=makale_tr_ozet&makale_id=698

LECAJ,Veli,SYLAJ,Bekim,BAFTIU,Naim,Fiscal Policies as Boost of the Economic Development of Kosovo,,Academic Journal of Interdisciplinary Studies,MCSER Publishing, Rome-Italy Vol 4 No 2 July 2015,    E-ISSN    2281-4612    ,ISSN    2281-3993

BAFTIU,Naim,LECAJ,Veli,,Presentation in Dirihe-Neumann Plans and Compiling of Progam with Programmming Language C+,Academic Journal of Interdisciplinary Studies 4 (2), 539,2015 ISSN 2281
3993,    DOI:    10.5901/ajis.2015.v4n2p539

LECAJ,Veli,SYLAJ,Bekim,Female Enterpreneur of Small Businesses Challenges in Kosovo, Academic Journal    of    Interdisciplinary    Studies,    4(2),    561.    Retrieved    from http://www.richtmann.org/journal/index.php/ajis/article/view/7207

BAFTIU,Naim,LECAJ,Veli,Sistemi i arsimit dhe zhvillimi ekonomik i Kosovës,Institute for scientific research and development ,p.180-186,Ulcinj,/ Scientific Bilten, Nr. 9-3 God - Viti IV / 2017 ISSN 1800-9794

PUBLISHED    SCIENTIFIC    CONFERENCE    CONTRIBUTION

LECAJ,Veli,SYLAJ,Bekim,Science and Education promoters of the country's economic development, (published in international scientific journal No.8/17, Ulcinj ,Monte 2Negro,2017, ISSN 1800-9794, pages 127-139.

SYLAJ,Bekim.LECAJ,Veli,Efeket e standardeve të raportimit financiar në cilësinë e Auditimit, XI International scientific conference ,2019, E-ISSN 2337-0521;ISSN 1800-9794

LECAJ,Veli, Sylaj,Bekim, The role of investments in Kosovo towards the Balkan integration process after the Stabilization and Association Agreement, published in 8-th international scientific journal No.7/16, Ulcinj ,Monte Negro,E- ISSN 2337-0521

LECAJ,Veli,BAFTIU,Naim,Rëndësia e ndryshimit social dhe ekonomik në shoqërinë kosovare, 2-nd International Conference on Business, Law,Administration and Social Sciences ,(iipccl.org) 382- 388.ISBN: 978-9928-178-29-9.

LECAJ,Veli ,The Kosovo Economy and Export (Ekonomia e Kosoves dhe ekpsorti )Issues, Science Week Paper of the MEST, Pristine, 2012. ISBN 978-9951-16-047-6 fq 633-647.

LECAJ,Veli ,The Importance and role of information in business management in Kosovo (published in international scientific journal No. 04/12, Ulcinj , Monte Negro.2012. E- ISSN 2337-0521;ISSN 1800-9794

LECAJ,Veli.OLDO,Cico,The role of foreign trade in the economic development of Kosovo (published in the Shkodra’s Juridical and Economical Scientific Bulletin of the University-Luigj Gurakuqi, Shkodra Nr. 60, , 2010, f. 129 – 153. . ISBD presentation

LECAJ,Veli.Roli i informatave dhe marketingut në zhvillimin ekonomik të Kosovës, 2013, VII, 2,a; IX, Buletin shkencor : seria e shkencave ekonomiko - juridike. - Nr.7, 2013, f. 163 - 180. . ISBD presentationANËTARËSIA NË ORGANIZATA

Udhëheqës i departamentit shkencor dhe stafit akademik të Institutit Kosovar “Rochelle”

Orët e konsultimeve: Çdo të Hëne, Mërkure dhe Premte prej orës 11:00-12:00

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...