Prof. Dr.Visar Hoxha - Rektor

Profesor i rregullt Dr. Visar Hoxha posedon dhjetë vjet përvojë në mësimdhënie, konsulencë dhe hulumtim në fushën e paluajtshmërive, ndërtesave të qëndrueshme të energjisë dhe dizajnit të qëndrueshëm energjetik. Posedon trembëdhjetë vjet përvojë në menaxhimin e kompanive ndërkombëtare me institucione me partnerë të huaj. Përvoja e Profesor Hoxhës përfshin dhjetë vjet mësimdhënie, gjashtë vjet hulumtim dhe dhjetë vjet konsulencë. Profesor Hoxha gjithashtu ka shërbyer si Dekan i Kolegjit ESLG që nga viti 2010 dhe prej 1 tetorit 2019 shërben në cilësinë e Rektorit të Kolegjit ESLG.

Disa nga arritjet profesionale të Profesor Hoxhës janë paraqitur mëposhtë:

- Menaxhimi i projektit “Ndërtesat e Qëndrueshme Efiçiente të Energjisë" i financuar nga programi HERD i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë implementuar nga Kolegji ESLG dhe Universiteti Norvegjez për Shkencë dhe Teknologji;
- Themelimi dhe akreditimi i programit të studimeve Menaxhimi i Energjisë në bashkëpunim me Universitetin Norvegjez për Shkencë dhe Teknologji;
- Përvetësimi dhe menaxhimi i fondit më të madh suplementar pensional të Postës dhe Telekomit të Kosovës dhe KEK-ut si Kryeshef Ekzekutiv për Investime në Fondin Pensional Slloven në Kosovë;
- Menaxhimi i portfolios së investimeve private prej 100 milion dollarë gjatë punës për kompaninë degë të Lehman Brothers në Nju Jork 2007-2008;
- Ofrimi i këshillave për Reformën e Kadastrit të Tokave i përkrahur nga GIZ;
- Ofrimi i këshillave për Zyret Kadastrale Komunale në Kosovë;
- Ofrimi i këshillave për Shoqatën e Agjentëve të Paluajtshmërive në Kosovë;
- Ofrimi i këshillave për Shoqatën e Gjeodetëve të Kosovës;
- Ofrimi i këshillave për Shoqatën e Vlerësuesve të Paluajtshmërive të Kosovës;

Lista e publikimeve të Profesor Hoxhës është paraqitur si mëposhtë:

ARTIKUJT ORIGJINAL SHKENCOR

Hoxha, V., Metin , H., Hasani, I., Pallaska, E., Hoxha, J., and Hoxha, D. (2022). “Gender differences of color preferences of built environment in Prishtina, Kosovo”, Facilities, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/F-01-2022-0011/full/html

Hoxha, V, Hoxha, J. and Hoxha, D. (2022). “Study of factors influencing apartment prices in Prishtina, Kosovo”, Vol. 15, No. 5, pp. 1242–1258 https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJHMA-08-2021-0086/full/html

Hoxha, V. and Hoxha, D. (2022). “Investigation of urban versus rural energy and water conservation behavior in Prishtina, Kosovo”, International Journal of Energy Sector Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJESM-11-2021-0003/full/html

Hoxha, V. and Hasani, I. (2022). “Decision-Making Biases in Property Investments in Prishtina, Kosovo”, Journal of Property Investment and Finance, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JPIF-04-2022-0031/full/html

Hoxha, V. and Lecaj, V. (2022). “Regulatory barriers to implementing sustainable buildings in Kosovo”, Property Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/PM-01-2022-0008/full/html

Hoxha, V., Hoxha, D., Hoxha, J. (2022). “Current situation, challenges and future development directions of facilities management in Kosovo”, Property Management, Vol. 40, No. 3, pp. 343-369 https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/PM-05-2021-0034/full/html

Hoxha, V., and Zeqiraj, E. (2022). "The role of emotional intelligence on the performance of real estate agents in Prishtina, Kosovo", Property Management, Vol. 40 No. 5 pp. 739-757 https://doi.org/10.1108/PM-08-2021-0057

Xhafaj, J., Hoxha, V. and Beka, Q. (2022) (accepted).“The legal governance of online learning and the higher education institutions’ approach in Kosovo” Journal of Governance and Regulation ISSN – 2306-6784 (online version), Vol. 11, No. 1, pp. 223-230 https://doi.org/10.22495/jgrv11i1siart3  

Hoxha, V. and Salaj, A. (2022). “Comparative review of construction and spatial planning laws affecting housing prices in Kosovo and Slovenia”, Urbani Izziv, Vol. 33, No. 1

Hoxha, V., Hoxha, D. And Hoxha, J.. “Study of factors influencing apartment prices in Prishtina, Kosovo”, International Journal of Housing Markets and Analysis, 2021, Vol ahead of print, No. ahead of print. https:// doi/10.1108/IJHMA-08-2021-0086/full/html

HOXHA, Visar, HAUGEN, Tore, and BJÖRBERG, SVEIN, and TEMELJOTOV-SALAJ, Alenka, Developing sustainable energy efficient buildings – A transnational knowledge transfer experience between Norway and Kosovo, Studies in Higher Education, 2020, Vol 45 (2), pp. 390-402  https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1534094  

HOXHA, Visar, “Measuring energy heating performance of apartment buildings in Kosovo built after 2003”, Facilities, 2019, Vol. 38 No. 5/6, pp. 395-420, https://doi.org/10.1108/F-12-2018-0153

HOXHA, Visar, “Measuring embodied CO2 emission in construction materials in Kosovo apartments”, International Journal of Building Pathology and Adaptation, 2019, Vol. 38 No. 3, pp. 405-421, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJBPA-02-2019-0013/full/html

HOXHA, Visar and ZEQIRAJ, Emblema, “The impact of Generation Z in the intention to purchase real estate in Kosovo”, Journal of Property Management, 2019, Vol. 38 No. 1, pp. 1-24, DOI 10.1108/PM-12- 2018-0060 , https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/PM-12-2018-0060/full/html

HOXHA, Visar and SADIKU, Sara, “Study of factors influencing the decision to adopt the blockchain technology in real estate transactions in Kosovo”, Journal of Property Management, 2019, Vol. 37 No. 5, pp. 684-700, https://doi.org/10.1108/PM-01-2019-0002

HOXHA, Visar, “Sustainable impact of adaptive reuse of communist style shopping malls in Kosovo”, Journal of Property Management, 2019, Vol. 37 No. 5, pp. 662-683,  https://doi.org/10.1108/PM-02-2019-0010

HOXHA, Visar, and SHALA, Fjolla, "The benefits and challenges of sustainable buildings in Prishtina, Kosovo", Facilities , 2019, Vol. 37 No. 13/14, pp. 1118-1152. https://doi.org/10.1108/F-08-2018-0097

PALLASKA, Elvida, HAUGEN, Tore, HOXHA, Visar, FINOCHIARO, Luca and SALAJ-TEMELJOTOV, Alenka, Sustainability by improving energy efficiency in traditional housing in Kosovo, Journal of Science, Humanities and Arts, 2018, Vol 5 (5), pp. 1-16

HOXHA, Visar, HAUGEN, Tore, and BJÖRBERG, SVEIN. Measuring perception about sustainability of building materials in Kosovo. Facilities, ISSN 0263-2772. 2017, Vol 35 (7/8), pp. 436-461

HOXHA, Visar, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Fundamental Economic Factors that Affect Housing Prices: Comparative Analysis between Kosovo and Slovenia. Management, ISSN 1854-4231. 2014, Vol 9 (4), pp. 323-348.

HOXHA, Visar, DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Cultural factors affecting urban planners' intentions to regulate public space in Prishtina, Kosovo, Urbani izziv, ISSN 1855-8399. 2014, Vol 25 (2), pp. 76-88.

HOXHA, Visar, DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Kulturni dejavniki, ki vplivajo na urbanistov namen urejanja javnih prostorov v Prištini. Urbani izziv, ISSN 1855-8399. 2014, Vol 25 (2), pp. 5-18.

HOXHA, Visar, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Real estate valuation analysis in Kosovo. Dignitas, ISSN 1408-9653. 2014, Vol. 63/64, pp. 103-115, https://doi.org/ 10.31601/dgnt/63/64-6
BOTIMET NË KONFERENCA SHKENCORE


Hoxha, V. and Osmanaj, E. (2022). The Construction contract and its practical problems: Management of the construction cost increase, UBT Annual Conference 2022, ICLAW 2022

Hoxha, V. and Osmanaj, E. (2022). Comparison of construction and spatial planning laws affecting housing prices in Kosovo and Slovenia,  UBT Annual Conference 2022, ICLAW 2022

Syla, A., Hoxha, V., and Morina, M. (2022). Clean air for all – sick building syndrome and EU policy framework. UBT Annual Conference 2022, ICLAW 2022

Hoxha, V. and Pallaska F. Role of sustainable refurbishment on quality of life of occupants in Prishtina, Kosovo, UBT Annual Conference 2022, ICLINI 2022Hoxha, V. and Lecaj, V. (2021). “Regulatory challenges to sustainable buildings in Kosovo”, Annual UBT Conference ICLAW 2021, 30-31 October 2021, Prishtina, Kosovo

Lecaj, V. and Hoxha, V.. (2021). “Comparative review of construction laws and building regulations affecting property markets in Kosovo and selected European countries”, Annual UBT Conference ICLAW 2021, 30-31 October 2021, Prishtina, Kosovo

Hoxha, V. (2021). “Investigation of urban versus rural sustainable consumption of energy and water consumers in Prishtina, Kosovo: A qualitative review”, CIRRE Conference, Saxion University of Applied Sciences, 16-17 September 2021, Enschede, Netherlands


HOXHA, Visar, and BLAKAJ, Mendim, The study of factors that influence the apartment prices in the region of city center, Dardania, Ulpiana and Mati in the city of Prishtina, Book of Proceedings of Third Interdisciplinary Research on Real Estate held at Hanze University of Applied Sciences, Research Center for Built Environment, 20-21 September 2018, Groningen, pp. 84-95.


PALLASKA, Elvida, HAUGEN, Tore, HOXHA, Visar, FINOCHIARO, Luca and SALAJ-TEMELJOTOV, Alenka, Sustainability by improving energy efficiency in traditional housing in Kosovo, Proceedings of the CIB World Building Congress, Vol. 1, 2016, p. 506-518.


HOXHA, Visar, HAUGEN, Tore, BJORBERG Svein and SALAJ-TEMELJOTOV Alenka, Developing Sustainable Energy Efficient Buildings – A transnational knowledge transfer experience between Norway and Kosovo, Proceedings of the CIB World Building Congress , Vol. 5, 2016, p. 715-728


HOXHA, Visar, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Real estate valuation analysis in Kosovo. V: GULIČ, Priscila (ur.). Zbornik prispevkov = Proceedings. Brdo pri Kranju  v Novi Gorici: Evropska pravna fakulteta, 2013, str. 161-170.


HOXHA, Visar, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Učinek bruto domačeg proizvoda na vrednost nepremičnin na Kosovu in v Sloveniji = Effect of gross domestic product on real estate value in Kosovo and Slovenia. V: GULIČ, Priscila (ur.). Zbornik prispevkov = Proceedings. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta, 2014, str. 172-182.ANËTARËSIA NË ORGANIZATA

Nënkryetar i Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës
Përfaqësues i Përhershëm i Grupit Evropian të Shoqatave të Vlerësuesve TEGOVA


Anëtar i Komitetit Shkencor, Konferenca Vjetore e Hulumtimit Interdisciplinar për Paluajtshmëri CIRRE (www.cirre.eu/committee)

 

Orët e konsultimeve: Çdo ditë të javës prej 14:00-15:00

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...