Prof. Asist. Dr. Egzona Osmanaj

Profesoresha Osmanaj ka një përvojë gati 10 vjeçare në mësimdhënie dhe kërkime shkencore në fushën e të drejtës civile dhe të së drejtës së konkurrencës. Ajo e filloi karrierën e saj mësimore si asistente mësimdhënëse për një grup lëndësh civile në vitin akademik 2012/2013, për t'u avancuar më pas në pozicionin e pedagogut në vitin 2014. Ndërsa nga muaji mars 2021 mban titullin profesor asistent në fushën e studimit: E Drejta Civile.

Pikat kryesore të përzgjedhura të profesor Osmanajt janë:

• Anëtar i Komisionit për hartimin e raportit të vetëvlerësimit në Kolegjin Dukagjini.
• Koordinator i Konferencës I, organizuar nga Qendra Kërkimore Zhvillimore-Pejë, Universiteti i Vlorës, Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Shkencor-Ulqin (MNE) dhe Komuna e Pejës. Tema kryesore e Konferencës “Strategjitë e menaxhimit të turizmit kulturor në Kosovë dhe Shqipëri”.Nëntor 2014. Përafërsisht 150 pjesëmarrës.Libri i punimeve. ISSN 1800-9794.COBISS.CG-ID20683538.Revista Shkencore Nr.1.Qendra Kerkimore Zhvillimore Peja ..pdf
• Koordinator i Konferencës II, organizuar nga Qendra Kërkimore Zhvillimore-Pejë, Universiteti i Vlorës, Kolegji Dukagjini dhe Komuna e Pejës. Tema kryesore e Konferencës: "Kërkimi dhe shkenca në shekullin e dytë të pavarësisë së Shqipërisë". Nëntor 2015.Libri i punimeve:ISSN 1800-9794 COBISS.CG-ID20586256.
 file:///C:/Users/Admin/Desktop/Buletini%20Shkencor%20Nr.%203..pdf
• Koordinator i Konferencës III, organizuar nga Qendra Kërkimore Zhvillimore-Pejë, Universiteti i Vlorës, Kolegji Dukagjini, Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Shkencor-Ulqin (MNE) dhe Komuna e Pejës. Tema kryesore e Konferencës: “Roli i shkencës në zhvillimin e sistemit ekonomik, politik dhe juridik të vendit”. Nëntor 2016.Libri i punimeve: ISSN: 1800-9794
• Koordinator i Konferencës IV, organizuar nga Qendra Kërkimore Zhvillimore-Pejë, Universiteti i Vlorës, Kolegji Dukagjin, Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Shkencor-Ulqin(MNE) dhe Komuna e Pejës.Nëntor 2017. Buletini Shkencor “Dardania” Nr. .9.Mars 2018.ISBN978-986-216849-1.ISSN1800-9794.COBISS.CG-ID20586256
• Koordinator i Konferencës VII, organizuar nga Qendra Kërkimore dhe Zhvillimore-Pejë, Universiteti i Vlorës, Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Shkencor-Ulqin (MNE) dhe Komuna e Pejës. Nëntor 2018.


Publikimet e profesor Osmanajt janë:

ARTIKUJT ORIGJINAL SHKENCOR


Osmanaj, E., (2022) Agreements, Concerted Practices, and Decisions by Associations of Undertakings in the EU, Kosovo, North Macedonia, and Albania. European Competition and Regulatory Law Review. Volume 6, Issue 3 (2022) pp. 222-236

Osmanaj,E., (2021) Restriction of Testamentary Freedom-Comparative Aspects: Journal Perspectives of Law and Public Administration; Bucharest Vol. 10, Issue. 1, (March 2021): 95-101. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=946267

Jashari, A., Osmanaj, E., (2019) Legal treatment of franchise in Northern Macedonia and Republic of Kosovo, Juridical Tribune-Tribuna Juridica Volume 9, Issue 3, December 2019. Pg.618- 627.www.tribunajuridica.eu

Osmanaj,E., (2017) Forms of testaments according to the Macedonian and German Law.The European Journal of Humanities and Social Sciences. Vienna. No 4.2019.ISSN 2414-2344.The journal has the GIF impact factor .211 for 2017.Premier Publishing s.r.o.Pg.124-131.


Osmanaj,E., (2017) Regulation of testament presence of witnesses and notarial testament according to the law of Kosovo comparing wiht the law of EU-countries. International Journal of Scientific & Engineering Research.Volume 8, Issue 2, February-2017 511 ISSN 2229-5518. Pg
511- 516.

Jashari, A., Osmanaj, E., (2016) Types of testaments in Albania and France. European Journal of Humanities and Social Sciences No2 2016 Austria, Vienna. ISSN 2414-2344 No2 2016 August Pg.71-79


Jashari, A., Osmanaj, E., (2016) Initiation of inheritance procedure according to positive legislation in Kosovo and problems in practice. International Journals of Multidisciplinary Research Academy (IJMRA). ISSN 2249-2496 Volume 6, Issue 8 (August 2016) .Pg.94-117

Jashari, A., Osmanaj, E., (2016) Mbrojtja juridike e konsumatorëve në bazë të dispozitave të ligjit për marrëdhënie të detyrimeve në Kosovë dhe Maqedoni. Reviste Studimore Shkencore Interdisciplinare “Dardania”. Nr.5 Nëntor 2016. ISSN 1800-9794. COBISS.CG-ID 20683538.2016 Pg 18-38.

Osmanaj,E., (2015) Vendimet e gjykates se shkalles së dytë lidhur me ankesat e ushtruara kundër vendimeve të dhëna në proceduren civile kontestimore.Reviste Studimore Shkencore Interdisciplinare “Dardania” Nr.3 Nëntor 2015.SSN 1800-9794.COBISS.CG-ID 20683538.Pg.19-30

Jashari, A., Osmanaj, E., (2014)Complaint against a judgement in civil proceedings contested.
Visions, International Magazine for Social Sciences, Skopje. No 22 (1) 2014 Skopje.September 2014.
ISSN: 1409-8962- printed form ISSN 1857- 9221-electronic form UDC 34.04: 342.4

Osmanaj,E., (2014) The impact of legalized prostitution on human trafficking. Academic Journal of Interdisciplinary Studies MCSER Publishing,Rome-Italy Vol 3 No 2.June 2014 .E-ISSN 2281- 4612.ISSN 2281-3993.Pg.103-110.
 
Osmanaj,L.,Osmanaj,E,.(2014)Copyright, legislative aspect in Republic of Kosovo. Academic Journal of Interdisciplinary Studies MCSER Publishing, Rome-Italy. Vol 3 No 2.June 2014.E-ISSN 2281-4612.ISSN 2281-3993. Pg.113-122.

Osmanaj,E., (2014) Judicial power in Republic of Kosovo, Macedonia and Albania. (Comparative Aspects). Scientific Journal Centrum No.2 2014, Skopje. ISSN: 1857-8640 (printed version) ISSN: 1857- 9396 (electronic version).Pg.177-205

Osmanaj,E., (2014) Kontrata për Sigurimin.Reviste Studimore Shkencore Interdisciplinare “Dardania” Nr.3 Nëntor 2014. ISSN 1800-9794.COBISS.CG-ID 20683538. Pg.. 327-344.
Osmanaj,E., (2013) Parliamentary control of the Government .Research Journal Empirikus. No 7(8),2013. ISSN.2336.9426.COBISS.CG.-ID 22703888.Pg. 281-298


PUBLIKIMET NE KONFERENCA

Osmanaj, E., and Hoxha, V. (2022). The Construction contract and its practical problems: Management of the construction cost increase, UBT Annual Conference, ICLAW 2022, 30- 31 October 2022, Prishtina, Kosovo

Osmanaj, E., and Hoxha, V. (2022).Comparison of construction and spatial planning laws affecting housing prices in Kosovo and Slovenia, UBT Annual Conference, ICLAW 2022, 30- 31 October 2022, Prishtina, Kosovo

Jashari, A. and Osmanaj, E. (2022). Civil legal treatment of fraud during insurance. hird International Scientific Conference on Social and Legal Sciences (ISCSLS '22): Rule of law, Governance and Society in the Western Balkans- Contributions to the future of Europe. South East European University

Osmanaj, E.,Jashari,A. (2021) The impact of Covid-19 on the implementation of the competition law in relation to cooperation between competitors. Annual UBT Conference ICLAW 2021, 30- 31 October 2021, Prishtina, Kosovo    .

Jashari, A.,E.,Osmanaj.(2021) Covid 19, as circumstances for non-implementation of the “pacta sunt servanda” principle. In Rule of Law, Governance and Society In The Time Of Pandemic. Book of Porceeedings of 2nd Online International Scientific Conference on Social and Legal Sciences (OISCSLS ’20). 33-45, 7/2021.

Osmanaj, E (2020) Restriction of Testamentary Freedom-Comparative Aspects.International Conference “Perspectives of Business Law in the Third Millennium”. Bucharest, Romania, on November 13, 2020.

Osmanaj, E. and Pllana, I. (2020). Protecting of Effective Competition in Kosovo Market. Annual UBT Conference ICLAW 2021, 30-31 October 2019, Prishtina, Kosovo.

Xhafaj.,J., Osmanaj, E., (2019). Adjusting of the court testament according to positive legislation in Kosovo and its practical application for the period 2009-2010. 8th International Conference on Law, 26-28 October, 2019, Prishtinë, Kosova Organizers: -UBT, Faculty of LAW.26-28 October, 2019.


Jashari, A. and Osmanaj, E. (2018) Curt resolve of the commercial disputes in the republic of Kosovo in the period 2013-2015. 31st International Scientific Conference on Economic and Social Development-“Legal Challenges of Modern World”. Split, 7-8 June 2018. (Book of Proceedings).Osmanaj, E., (2018) The Right Of Woman To Inheritance According To The Albanian Customary Law. 7th International Conference on Law, 26-28 October, 2018, Prishtinë, Kosova Organizers: -UBT, Faculty of LAW Albanian University -Public University of Durrës.
 

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...