Sukseset e Kolegjit ESLG në hulumtim vazhdojnë

Punimi më i ri i profesorit të Kolegjit ESLG pjesë e UBT-së Dr. Visar Hoxha me titull “Measuring energy heating performance of apartment buildings in Kosovo built after 2003” publikohet në revistën Facilities të indeksuar në Scopus pjesë e Emerald Publishing. Hulumtimin mund t’a lexoni në linkun https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/F-12-2018-0153/full/html

Pranimi dhe publikimi i studimeve të tilla në revista prestigjioze të fushës janë një dëshmi e cilësisë së lartë hulumtuese të Kolegjit ESLG, tani pjesë përbërëse e universitetit më të mirë në Kosovë UBT-së

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të nderuar studentë, të nderuar kolegë!

Është kënaqësi e imja që t’ju prezentojë idenë e krijimit të një institucioni të ri akademik në Prishtinë, Kolegji ESLG. më shumë...

Welcome to

Komentimi profesional i studimit COVID-19 dhe paluajtshmërive

Kolegji ESLG shërbeu si komentues profesional i studimitmë shumë...

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU publikohet...më shumë...

Sukseset e Kolegjit ESLG në hulumtim vazhdojnë

Punimi më i ri i profesorit të Kolegjit ESLG pjesë e UBT-së Dr. Visar Hoxha me...më shumë...