Prof.Svein Bjorberg

Profesor Svein Bjorberg është profesor në fushën e menaxhimit të patundshmërive në Universitetin Norvegjez për Shkencë dhe Teknologji. Profesor Bjorberg është bashkëpunëtor shkencor i Kolegjit ESLG dhe ka përvojë prej më shumë se 40 vite në kontributin e dhënë për disiplinën e menaxhimit të pronave në Norvegji, Skandinavi dhe anembanë botës.


Disa nga të arriturat e përzgjedhura të Profesor Bjorberg janë paraqitur mëposhtë:


•    Drejtor për Kërkim dhe Zhvillim pranë firmës udhëheqëse konsulente në Norvegji Multiconsult;
•    Kontributi i dhënë për Dokumentin e Bardhë ‘Good buildings for a better society’.
•    Vetëdijësimi i koncept dizajnit, Programit të Kostos së Ndërtimit dhe projektit OSCAR.
•    Zhvillimi i metodologjive dhe standaradeve nacionale norvegjeze/skandinaveze për auditimin e ndërtesave, koston më të ulët të jetesës së ndërtesave (LCC) dhe mirëmbajtjen dhe renovimin e qëndrueshëm të ndërtesave ekzistuese.
•    Mësimdhënia dhe shkëmbimi i njohurive nëpërmjet të përkushtimit të tij të pashoq në zhvillimin e programeve të studimit dhe mësimdhënies pranë institucioneve nacionale dhe evropiane, përfshirë programin master në Menaxhimin e Patundshmërivë dhe programin baçelor në Menaxhimin e Energjisë pranë Kolegjit ESLG.


Lista e publikimeve të Profesor Bjorberg është paraqitur mëposhtë:


ARTIKUJT SHKENCOR


•    Lindkvist, Carmel Margaret; Temeljotov Salaj, Alenka; Collins, David; Bjørberg, Svein. (2019) Defining a niche for Facilities Management in Smart Cities. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES). vol. 352 (1).
•    Boge, Knut; Temeljotov Salaj, Alenka; Bjørberg, Svein; Larssen, Anne Kathrine. (2018) Failing to plan - planning to fail : how early phase planning can improve buildingsʼ lifetime value creation. Facilities. vol. 36 (1/2).
•    Hoxha, Visar; Haugen, Tore; Bjørberg, Svein; Temeljotov Salaj, Alenka. (2018) Developing sustainable energy efficient buildings – a transnational knowledge transfer experience between Norway and Kosovo. Studies in Higher Education. vol. 45 (2).
•    Bjørberg, Svein; Larssen, Anne Kathrine; Boge, Knut; Temeljotov Salaj, Alenka. (2017) Contribution of Facilities Management to Value creation. Journal für Facility Management. vol. 14.
•    Haddadi, Amin; Johansen, Agnar; Bjørberg, Svein. (2017) Best Value Approach (BVA) - Enhancing Value Creation in Construction Projects. Business Systems Research Journal. vol. 8 (2).
•    Hoxha, Visar; Haugen, Tore; Bjørberg, Svein. (2017) Measuring perception about sustainability of building materials in Kosovo. Facilities. vol. 35 (7-8).
•    Aarseth, Ole Andreas; Urdal, Vegar Mong; Bjørberg, Svein; Støre-Valen, Marit; Lohne, Jardar. (2016) PPP in Public Schools as Means for Value Creation for User and Owner. Procedia - Social and Behavioral Sciences. vol. 226.
•    Hareide, Peter; Bjørberg, Svein; Støre-Valen, Marit; Haddadi, Amin; Lohne, Jardar. (2016) Strategies for Optimization of Value in Hospital Buildings. Procedia - Social and Behavioral Sciences. vol. 226.
•    Hoxha, Visar; Haugen, Tore; Bjørberg, Svein; Temeljotov Salaj, Alenka. (2016) Developing sustainable energy efficient buildings – A transnational knowledge transfer experience between Norway and Kosovo. Raportti (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustuotanto ja -talous). vol. 5.
•    Lund, Ola Bråten; Haddadi, Amin; Lohne, Jardar; Bjørberg, Svein. (2016) Sustainable Planning in Refurbishment Projects – An Early Phase Evaluation. Energy Procedia. vol. 96.
•    Temeljotov, S.A.; Bjørberg, Svein; Boge, Knut; Larssen, Anne Kathrine. (2015) Increasing attractiveness by LCC facility management orientation. IFAC-PapersOnLine. vol. 48 (3).
•    Valen, Marit Støre; Larssen, Anne Kathrine; Bjørberg, Svein. (2014) Buildings’ impact on effective hospital services: The means of the property management role in Norwegian hospitals. Journal of Health Organisation and Management. vol. 28 (3).

LIBRAT


•    Valen, Marit Støre; Olsson, Nils; Bjørberg, Svein; Gissinger, Håkon Kvåle. (2011) Bygningsvedlikehold - bedre planlegging en nøkkel til bedre vedlikehold. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251927543. Temahefte (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Fakultet for arkitektur og billedkunst) (4).


KAPITUJT E LIBRAVE/RAPORTET


•    Temeljotov Salaj, Alenka; Bjørberg, Svein; Larssen, Anne Kathrine; Salaj, Nikolaj. (2019) Increasing the Quality of Place by Facility Management and the Orientations of Users' Values. Keeping Up with Technologies to Create the Cognitive City.
•    Temeljotov Salaj, Alenka; Bjørberg, Svein; Støre-Valen, Marit; Lindkvist, Carmel Margaret; Lohne, Jardar. (2018) Urban Facility Management Role. Places and Technologies, 5th International Academic Conference on Places and Technologies.
•    Temeljotov Salaj, Alenka; Hjelmbrekke, Hallgrim; Bjørberg, Svein; Hauge, Åshild Lappegard; Lohne, Jardar. (2018) Value sharing model for urban development. Conference of Interdisciplinary Research of Real Estate, Groningen, September 20-21, 2018.
•    Bremdal, Jon Harald; Haddadi, Amin; Bjørberg, Svein; Lohne, Jardar; Lædre, Ola. (2017) Value Creation in Design-Build Projects- The Role of the Designers. IPMA Proceedings. 30th IPMA World Congress: "Breakthrough competencies for managing change".
•    Sallah, Kawtar; Bjørberg, Svein; Temeljotov Salaj, Alenka. (2017) Mapping of Facility management maturity profiles in Norwegian Universities and University colleges. CONFERENCE of Interdisciplinary Research of Real Estate (2; 2017; Cartagena) Proceedings [Elektronski vir] / 2nd Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate [being] CIRRE Conference, Cartagena, September 21-22, 2017.
•    Zagorc, Špelca; Temeljotov Salaj, Alenka; Bjørberg, Svein. (2017) Improving energy efficiency of existing buildings in Slovenia through regulatory incentives. CONFERENCE of Interdisciplinary Research of Real Estate (2; 2017; Cartagena) Proceedings [Elektronski vir] / 2nd Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate [being] CIRRE Conference, Cartagena, September 21-22, 2017.
•    Bjørberg, Svein; Temeljotov Salaj, Alenka; Larssen, Anne Kathrine; Boge, Knut. (2016) How FM may contribute to happiness - The Oscar approach. Proceedings of CFM’s second nordic conference: Facilities Management Research and Practice. Does FM contribute to happiness in the Nordic Countries.

 

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...