Prof. Dr. Alenka Temeljotov Salaj

Prof. Dr. Alenka Temeljotov-Salaj është profesoreshë e rregullt në fushën e renovimit të qëndrueshëm dhe menaxhimit të ndërtesave në NTNU.

Ajo ka gradën akademike doktor i shkencave në Psikologji dhe magjistraturën e ka të përfunduar në ndërtimtari dhe energji të ripërtrishme. Profesor Alenka është bashkëpunëtore shkencore e Kolegjit ESLG dhe është një nga zhvillueset e para të programit të studimeve të menaxhimit të patundshmërive në Kolegjin ESLG në Kosovë.


Disa nga të arriturat e përzgjedhura të Profesor Salaj janë paraqitur mëposhtë:


•    Profesoreshë e rregullt në NTNU me përvojë ndërkombëtare në mësimdhënie dhe hulumtim;
•    Dekane e Fakultetit Evropian të Drejtësisë, Nova Univerza, Slloveni;
•    Udhëheqëse e NTNU IBM Forskerlinjen, që ju ndihmon studentëve të zhvillojnë shkathtësitë e hershme të hulumtimit para se të regjistrohen në shkollën e doktoratës;
•    Anëtare e Komitetit për Hulumtim, Zhvillim dhe Inovacion pranë NTNU;
•    Anëtare e Komisionit CEN për standardin e ri të renovimit të qëndrueshëm dhe është anëtare aktive e EuroFM;
•    Redaktore mysafire në revistën e shquar ndërkombëtare Facilities;
•    Ka menaxhuar një sërë projektesh hulumtuese dhe zhvillimore qoftë si udhëheqëse e detyrave apo udhëheqëse e paketës së punës si Horizon 2020:  +CityxChange – Positive Energy Districts; BENEFIT– Business models for enhancing funding and enabling financing for infrastructure in transport; COST: P3T3– Public Private Partnership in Transport: Trends and Theory; NordForsk: CaPs - Citizens as Pilots of Smart Cities; Research Council of Norëay (NFR): OSCAR - Value for oëners and users of property. Republic of Slovenia (ARRS):  Creating social value ëith age-friendly housing stock management in lifetime neighborhoods;


Lista e publikimeve të Profesor Salaj është paraqitur mëposhtë:

 
ARTIKUJT SHKENCOR


•    Bjørberg, Svein; Temeljotov Salaj, Alenka. (2019) «Boliv», det nye ordet, er noe som må utvikles til å få et positivt innhold. Byggeindustrien.
•    Bjørberg, Svein; Temeljotov Salaj, Alenka; Senior, Coline; Bendiksen, Laila. (2019) FNs bærekraftmål, Paris-avtalen og potensial i boligområder. Byggeindustrien.
•    Boge, Knut; Temeljotov Salaj, Alenka; Bakken, Ida; Granli, Magnus; Mandrup, Silje. (2019) Knowledge workers deserve differentiated offices and workplace facilities. Facilities. vol. 37 (1-2).
•    Kristl, Živa; Temeljotov Salaj, Alenka; Roumboutsos, Athena. (2019) Sustainability and universal design aspects in heritage building refurbishment. Facilities.
•    Lindkvist, Carmel Margaret; Temeljotov Salaj, Alenka; Collins, David; Bjørberg, Svein. (2019) Defining a niche for Facilities Management in Smart Cities. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES). vol. 352 (1).
•    Boge, Knut; Temeljotov Salaj, Alenka; Bjørberg, Svein; Larssen, Anne Kathrine. (2018) Failing to plan - planning to fail : how early phase planning can improve buildingsʼ lifetime value creation. Facilities. vol. 36 (1/2).
•    Hoxha, Visar; Haugen, Tore; Bjørberg, Svein; Temeljotov Salaj, Alenka. (2018) Developing sustainable energy efficient buildings – a transnational knowledge transfer experience between Norway and Kosovo. Studies in Higher Education. vol. 45 (2).
•    Temeljotov Salaj, Alenka; Roumboutsos, Athena; Verlič, Peter; Grum, Bojan. (2018) Land value capture strategies in PPP - what can FM learn from it?. Facilities. vol. 36 (1/2).
•    Boge, Knut; Temeljotov Salaj, Alenka. (2017) Practice vs. theory: Short-term financials trumps long-term value creation. Journal of Corporate Real Estate. vol. 19 (3).
•    Grum, Bojan; Temeljotov Salaj, Alenka. (2016) Intergenerational living: an international comparison. Urbani Izziv. vol. 27 (1).
•    Salaj, Alenka Temeljotov; Maamari, Bassem; Baricic, Andrej; Lohne, Jardar. (2015) The influence of workplace on overall health in Slovenia and Lebanon – empirical research. HealthMed. vol. 9 (7).


LIBRAT


•    Temeljotov Salaj, Alenka; Zupančič, Dušan. (2017) Attitude towards Real Estate and Organizational Environment. 2017. ISBN 978-961-6731-18-8.


KAPITUJT E LIBRAVE/RAPORTET


•    Kristl, Živa; Senior, Coline; Temeljotov Salaj, Alenka. (2019) Challenges of energy use in changing climatic conditions. Book of Proceedings. 4th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate (CIRRE), Trondheim, September 12-13, 2019..
•    Leuraers, Cato; van Dooren, Amber; Bjørberg, Svein; Temeljotov Salaj, Alenka. (2019) Alternative Community - Promotor or Inhibitor of Sustainable Development. Places and Technologies 2019, Keeping up with technologies to turn built heritage into the places of future generations, Conference Proceedings, 6th International Academic Conference on Places and Technologies.
•    Temeljotov Salaj, Alenka; Bjørberg, Svein; Larssen, Anne Kathrine; Salaj, Nikolaj. (2019) Increasing the Quality of Place by Facility Management and the Orientations of Users' Values. Keeping Up with Technologies to Create the Cognitive City.
•    Smallwood, John; Temeljotov Salaj, Alenka. (2018) Designing for Construction Ergonomics in Slovenia. Creative Construction Conference (CCC) 2018 - Proceedings.
•    Temeljotov Salaj, Alenka; Bjørberg, Svein; Støre-Valen, Marit; Lindkvist, Carmel Margaret; Lohne, Jardar. (2018) Urban Facility Management Role. Places and Technologies, 5th International Academic Conference on Places and Technologies.
•    Temeljotov Salaj, Alenka; Hjelmbrekke, Hallgrim; Bjørberg, Svein; Hauge, Åshild Lappegard; Lohne, Jardar. (2018) Value sharing model for urban development. Conference of Interdisciplinary Research of Real Estate, Groningen, September 20-21, 2018.
•    Temeljotov Salaj, Alenka; Karousos, Iosif; Moraiti, Panayota. (2018) A5 Maribor-Pince Motorway, Slovenia. Funding and Financing Transport Infrastructure Business Models to Enhance and Enable Financing of Infrastucture in Transport.
•    Temeljotov Salaj, Alenka; Karousos, Iosif; Moraiti, Panayota. (2018) E39 Klett-Bardshaug Road, Norway. Funding and Financing Transport Infrastructure Business Models to Enhance and Enable Financing of Infrastucture in Transport.
•    Tucker, Matthew; Tangerås, Marius; Temeljotov Salaj, Alenka. (2018) The maturity of Facility Management in South East Europe. Research papers for the 17th EuroFM Research Symposium EFMC2018 5-8 June 2018 in Sofia, Bulgaria.
•    Avguštin Avčin, Bojana; Novak Šarotar, Brigita; Temeljotov Salaj, Alenka. (2017) Ten years of burden ecnomoic crisis situation – lessons learned from an occupational health perspective. CONFERENCE of Interdisciplinary Research of Real Estate (2; 2017; Cartagena) Proceedings [Elektronski vir] / 2nd Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate [being] CIRRE Conference, Cartagena, September 21-22, 2017.
•    Voordijk, Johannes; Liyanage, Champika; Temeljotov Salaj, Alenka. (2016) Critical success factors in different stages of delivery in PPP transport infrastructure projects. Public Private Partnership in Transport.


Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...