Tema e diplomës

Hartimi dhe mbrojtja e temës së diplomës rregullohet me Rregulloren e Temave të Diplomës BA dhe MA

 

Procedura e hartimit dhe mbrojtjes së temës së diplomës baçelor është paraqitur në vijim:

 

- Studenti duhet të zgjedh një temë duke dorëzuar formularin Regjistrimi i Titullit të Temës së Diplomës,

- Projekt propozimin prej 5 faqeve i cili definon qëllimin e studimit, kornizën e propozuar teorike dhe metodën e propozuar të hulumtimit;

- Pasi propozimi të dorëzohet dhe titulli të regjistrohet me miratimin e mentorit, studenti fillon të shkruajë temën e diplomës në kuadër të konturave të dakorduara në projekt propozim dhe ajo duhet të përmbajë së paku 46 faqe;

- Pas hartimit të temës dhe aprovimit final nga mentori, tema i nënshtrohet rishikimit nga Komisioni i Temës i përbërë nga dy anëtar (mentori dhe ekzaminuesi); 

- Tema duhet të lektorohet nga një lektor i pavarur gjuhësor;

- Pas të gjitha rishikimeve, tema doëzohet për kontroll teknike në Zyren Teknike dhe kontroll të plagjiaturës;

- Pas miratimit nga Zyra Teknnike, caktohet data e mbrojtjes dhe kandidati mbron temën para komisionit prej 2 anëtarëve;

 

Sistemi i notimit në temën e diplomës është nga 5.0 deri 10.0. 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...