Informatat për programin

Programi bachelor në juridik ju aftëson që të bëheni juristë me dijeni të rendit juridik evropian dhe ndërkombëtar. Programi në fjalë ju ofron njohuri në të drejtën evropiane dhe ndërkombëtare, në sistemet juridike të ndryshme evropiane dhe ju ofron një bazë të shkëlqyeshme për të punuar si jurist apo avokat kudo në Evropë.

Programi përqëndrohet në fitimin e shkathtësive të ndryshme juridike siç janë interpretimi i dokumenteve juridike dhe ligjeve, librave dhe literaturës juridike. Në pajtim me modelin mdësimdhënës të punës praktike ju punoni në një sërë rastesh të studimit dhe aftësoheni të jepni edhe prezentime gojore në argumentimin e rasteve.

Programi bachelor në juridik është program katër vjeçar i studimit. Programi ka 240 kredi. Të diplomuarit janë në gjendje të japin provimin e jurispudencës në Kosovë.
 

Fjalimi i rektorit

Të nderuar studentë, të nderuar kolegë!

Është kënaqësi e imja që t’ju prezentojë idenë e krijimit të një institucioni të ri akademik në Prishtinë, Kolegji ESLG. më shumë...

Welcome to

Komentimi profesional i studimit COVID-19 dhe paluajtshmërive

Kolegji ESLG shërbeu si komentues profesional i studimitmë shumë...

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU publikohet...më shumë...

Sukseset e Kolegjit ESLG në hulumtim vazhdojnë

Punimi më i ri i profesorit të Kolegjit ESLG pjesë e UBT-së Dr. Visar Hoxha me...më shumë...